2016 gada kases iegade

Prolesan PureDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Lielâkâ daïa sievieðu, kas attîsta savu mazo vietçjo veikalu, protams, vairâk nekâ vienu reizi jautâ sev: "Kad jums ir jâiegâdâjas kases aparâts?". Atbilde uz ðo jautâjumu ir tik liela, ka noteikumi ïoti bieþi mainâs, un jums ir jâzina par izmaiòâm, kas ðajâ laikâ ir iekïuvuðas kustîbâ. Bet, kad runa ir par ðodienas stâvokli un to paðu lielâkajâ daïâ panâkumu, tai vajadzçtu vai vajadzçtu bût fiskâlajai kasei, kas ir atkarîga no pirkuma, kas rada tâs ekonomisko darbu.

Tomçr ir arî darbîbas, kurâs ir atbildîga pârdoðana neatkarîgi no konkrçtâ uzòçmuma radîtâ apgrozîjuma. Pçdçjâ darba metode ir: CD, DVD disku pârdoðana, automaðînu detaïu pârdoðana, saðíidrinâta naftas gâze, kas piedâvâ transporta pakalpojumus un daudzas ar to saistîtas darbîbas. Tâpçc ir zinâms, ka nav absolûta saraksta, kas redzams finanðu ministra nozîmîgajâ regulçjumâ (paðlaik ir 2010. gada jûlija saraksts. Ja darbîba netiek uzskatîta par iepriekðminçto darbîbu sarakstu, kas ir obligâti jâizmanto finanðu iestâdei, ir divas iespçjas, kas var tikt izslçgtas no tâ aktîviem. Tâpçc ir arî subjektîvs risinâjums atkarîbâ no apgrozîjuma. Ja tas meklç apgrozîjumu, ðis risinâjums ir paredzçts uzòçmçjiem, kas apgrozîjumu saraþoja mazâk nekâ PLN 20 000, un, aprçíinot ðo apgriezienu, pârdoðana uzòçmumiem un paðvaldîbâm netiek òemta vçrâ. Tas tiek òemts vçrâ, bet arî tikai privâtiem lauksaimniekiem. Tomçr, ja tas ir nepiecieðams atbrîvojumam, kas saistîts ar darba veidu, tas attiecas uz uzòçmçjiem, kas izraisa telekomunikâciju, pasta un kurjeru pakalpojumus, kâ arî individuâlas darbîbas izglîtîbas jomâ. Protams, ikvienam tagad ir jâpârbauda dzelzceïa izmaiòas. Turklât ir vçrts zinât, ka ieguldîtâjiem, kuri pçrk post-bingo hs ej & nbsp; ir iespçja atskaitît 90% no pirkuma cenas (neto cena, bet atskaitâms nevar pârsniegt 700 zlotus. Ir pçdçjais ârkârtîgi spçcîgs atvieglojums cilvçkiem, kas rada darbîbas. Katra iespçja atmaksât naudu ir ïoti dârgs veids.