Aizsardzibas pasakumi

Uzòçmçjiem, kuri tikko sâk darboties mûsu biznesâ, ir jâpieòem daudzi svarîgi lçmumi. Iemesls ir uzòçmçjdarbîbas vietas izvçle un pakalpojumu lîmenis, lai gan jums ir jârûpçjas par jauno lietu. Jautâjumi, kas saistîti ar grâmatvedîbas uzskaiti un ienâkumu apmaksas veidu - ðie ir nâkamie jautâjumi, kas jâòem vçrâ. Vçl svarîgâk ir izvçlçties piemçrotu kases aparâtu, bez kura daudzi ârsti nevar veikt savu darbu. Pârdevçji un daþi pakalpojumu sniedzçji ir spiesti izmantot ðâdas ierîces. Ko viòi vçlas visvairâk? ERC un POS kartçm ir svarîga loma arvien bagâtâkajos kases aparâtu tirgû. Kâds risinâjums ir vçrts?

Ikvienam, kurð vçlas izvçlçties visizdevîgâko kases aparâtu, ir jâanalizç atðíirîbas starp ERC un POS kases aparâtiem un jâizvçlas tiem piemçrotâkais risinâjums.

Elektronisko kases aparâtu (ERC kases aparâti ir pasta kases aparâti, kas ðâdâ veidâ ir saprotami no veikalu grupas. Tie izskatâs garâki kalkulatori, ar kuru palîdzîbu jûs varat izdrukât èeku par cilvçka pierâdîjumiem par pirkumiem un jaunu materiâlu par labu. Lîdzekïi no pçdçjâs sfçras ir diezgan lieli. Mçs varam arî atðíirt lielâkas summas, kas piemçrotas lietâm norâdîtajâ kases pozîcijâ, ir pieejami dati, un mazâki mobilie kazino - bieþi izvçlas pçdçjie, kas realizç to îstenoðanu sasniedzamâ vietâ un kuri vçlas nokârtot kases aparâtu. ERC ir arî sistçmas kases aparâti. Ar pçdçjo pieeju mçs varam satikt lielo veikalu grupâs, kurâs palîdz vairâki kases aparâti, kuros darbojas arî daudzi kasieri.

Investoriem, kas reti izdod èekus, par tiem bieþi tiek jautâts par rçíinu izdoðanu, bet praktiskâka ierîce var bût kases aparâts no POS daïas. Tâ ir datora summa, kas sniedz daudz pievilcîgu piedâvâjumu saistîbâ ar sistçmas izstrâdi un atbilstoðas programmatûras instalçðanu. Tâpçc kases aparâts ir diezgan çrts, jo tâ struktûra pasvîtro veco datoru. Rîks sastâv no datora, monitora, tastatûras un fiskâlâ printera, ko var izmantot, lai nekavçjoties izdrukâtu rçíinu vai vienkârðotu rçíinu. Tad tas ir praktisks risinâjums tiem, kam ir daudz daþâdu produktu un kuriem ir pilnîgi plaða pastâvîgo klientu bâze. Pateicoties ðâdâm datubâzçm, vieglâk izdot dokumentus, kas apliecina pârdoðanu, un klientu apkalpoðana ir efektîvâka.