Angiu valodas tulkodana

Konkrçtas frâzes tulkoðana no valodas citâ valodâ tiek veikta ne tikai rakstiski. Pârdoðanâ ir piedâvâjums vadîtâjiem, kas specializçjas tulkoðanâ, ieskaitot secîgu un sinhrono tulkoðanu. Viòi pieder pie vissareþìîtâkajiem tulkojumu veidiem, jo, lai izbeigtu tulkus, tulks nedrîkst bût pietiekamas zinâðanas, bet arî izturîba pret stresu, vadâmîbu un pat ðâdu radoðuma devu.

Secîgas vs vienlaicîgasKâ jau iepriekð minçts, mçs izðíiram mutvârdu interpretâcijas, piemçram, secîgu un sinhronu tulkoðanu. Pirmais no tiem balstâs uz pçdçjo, ka tulkotâjs pârvçrð apgalvojumu tulkojumu pârtraukumu laikâ, ko vadoðâ persona rada mûsu diskursa sezonâ. Ðâds tulkojumu cilvçks darbojas labi, ja klientu grupa ir zema. Tâs var bût tâda paða veida preses konferences vai biznesa tikðanâs. No sinhrono interpretâciju sçrijas, ko dçvç arî par sinhronâm interpretâcijâm, tâs veic skaòas izolâcijas kabînçs. Otra tulkotâja vîrieðu tulkotâjs tulko austiòâs dzirdamo tekstu. Visi tulkotâji veic ðâdu tulkojumu 20 minûtes un pçc tam tuvojas pârmaiòâm. Runâjoðâs personas tulkojums ir redzams austiòâs, kas ir cilvçki, kas palîdz pasâkuma iespçjâm. Gadîjumu grupâ sinhronie tulki tulko no pasîvâs (apgûtâs uz aktîvo (dzimtâs valodu.

Ideâls tulkotâjs?No tulka, kas veic sinhrono tulkoðanu, ir vajadzîgs augsts stresa, refleksu un labas diktâcijas tulks. Lielâkais tulkojumu veids ir paðreizçjais dzçriens - sievietçm paðreizçjâ pieejâ parasti ir diezgan liels kurss, kas ilgst gadu vai divus, un iznâk ar eksâmenu, kas apliecina tulka augsto kvalifikâciju.