Auduma putekiu savaccjs

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ðâdu putekïu savâcçju rîcîbâ ir daþi veidi. Pirmâ veida putekïu savâcçji ir nosçdinâðanas kameras. Ir tâdi paði smaguma putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâda putekïu savâcçja iekðpusç, gravitâcijas ietekmç, iekïûst putekïu savâcçja atseviðíâ apakðâ, un attîrîta gâze, kas ir vieglâka, ir brîvi atbrîvota no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðâda veida putekïu savâcçju svarîga iezîme ir iespçja iztîrît karstos putekïus.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerciâlie putekïu savâcçji. Tie liecina, ka ðâdi rîki darbojas un ir ïoti vienkârðoti. Tomçr jums vajadzçtu domât par to, ka to efektivitâte nav svarîga. Tâpçc daudzâs raþotnçs tâs nedarbojas.Filtru kolektori ir daþâda veida. Filtrçjiet putekïu savâcçjus ðajâ stilâ, ka piesâròotâ gâze tiek veidota ar piemçrotiem audumiem. Ðajâ tehnoloìijâ piesâròotâji paliek uz auduma, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem ir liela efektivitâte. Lîdz ar to tie pulcçjas patiesâkos raþoðanas veikalos.Jâatzîmç, ka rûpnieciskais putekïu ieguve ir praktiska jebkurâ darba vietâ, kurâ izplûst jebkâdi gaisa piesâròotâji. Ir vçrts òemt vçrâ faktu, ka ðâdi rûpnieciskie putekïu savâcçji ir ïoti spçcîgi, un mums ir jâpielâgo mûsu putekïu savâcçjs rûpnîcâ paveiktajam darbam. Tâpçc jums vajadzçtu lasît par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot varçtu izlemt, cik daudz ir jâlemj. Putekïu savâcçju veidi vispirms atðíiras no tîrîðanas efektivitâtes. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz dârgâki ar stabilitâti, bûs daudz noderîgâki. Pastâv arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts òemt no pârbaudîtiem uzòçmumiem, kuriem ir pozitîva atgriezeniskâ saite. Pçdçjâ risinâjumâ mçs noteikti nebûsim neveiksmîgi iegâdâtie rûpnieciskie putekïu savâcçji.