Bazaru mikroskopi

Tiem, kas nenodarbojas ar nodokïu nosaukumu ar kases aparâta starpniecîbu, pakalpojumu grâmata negûs labâku atzîðanu. Tomçr tie, kas nolemj kïût par vatowcami vai joprojâm pârdot augïus un piedâvât pakalpojumus, atzîmçjot tos ar kases aparâtu kâ nerezidentu, ievietos ðâdu grâmatu îpaðâ vietâ. Jums jâpatur prâtâ, ka esat pazaudçjis kases servisa grâmatu, kurai ir nepatîkamas sekas investoriem. Îpaði viòi attieksies uz nozîmi, kad uzòçmçjs mçìina slçpt ðâdu situâciju gan pakalpojumu sniedzçja uzòçmumâ, gan tad, kad tas ir Nodokïu birojâ.

Pakalpojumu grâmata ir nepiecieðama, jo tajâ tiek ierakstîti visi pârbaudes un aprûpes veidi. Tieði pamatojoties uz vietnes ierakstiem, Nodokïu biroja pârstâvis var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi reìistrçjis ierakstus. Tâtad, ja tâ pievienosies pazaudçðanai vai pakalpojuma grâmatas iznîcinâðanai, nevilcinieties paziòot par ðo nelaimes gadîjumu. Pârliecinâts ne tikai ziòot par faktu, ka grâmata ir pazaudçta, bet arî par to, kâ tâ sasniedza pçdçjo. Un tas nav beidzies pienâkumiem, kas uzòçmçjam jâatceras ðâdâ formâ.

Turklât ir svarîgi, ka pçc zaudçjumu paziòoðanas birojam zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu skrâpçjumu, kas apkalpo un pârskata kases aparâtu. Viòas vîrs dos mums dublikâtu. Jâatzîmç, ka ðâdam uzòçmumam ir pienâkums izdot grâmatas rezerves kopiju. Tomçr, ja gadu gaitâ jûs izmantojat citu pakalpojumu uzòçmumu pakalpojumus, jums ir jâpaïaujas uz paðreizçjo, ka grâmatas dublikâts var bût nepilnîbas. Tâpçc vislabâk ir saglabât ðo reìistru tâ, lai tas vienmçr satiktos mâjîgâ vietâ, kur nav nozagt to nozagt, vai arî tâ nav pieejama.

Ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir kâdi pârkâpumi, to var ietekmçt nepiecieðamîba atgriezt naudu, kas pieðíirta par kases aparâta iegâdi. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolemj pieskaitît birojam par PVN maksâtâju, pçc ðâda negadîjuma var notikt tâ, ka viòam bûs jâatsakâs no ðâda veida uzskaites.