Biedu audzcdanas uzocmums

Katrs raþoðanas uzòçmums cînâs ar lielâku vai mazâku citu veidu draudu risku - nelaimes gadîjumiem, piesâròojumu vai sprâdzieniem. Sâkums ir îpaði slikts un ïoti iespçjams rûpnîcâs, kurâs parasti izmanto sprâgstvielas, uzliesmojoðas vielas, ðíîdinâtâjus vai jaunus materiâlus. Pçc kontakta ar uguni jaunâ negadîjumâ tie var bût sprâdzienbîstami. Taèu tas nav tikai sprâgstvielu jautâjums - un jaunas ierîces, kas tiek izmantotas raþotòu jomâ, var apdraudçt uzliesmojoðu vielu aizdegðanos vai ðâdas ierîces automâtisku sprâdzienu, kas ir lîdzîgs nepareizas lietoðanas produktam.

Kâ rûpçties par uzliesmojoðiem materiâliem?Par laimi, pastâv îpaðas direktîvas, likumi un lçmumi. Viòi labi nosaka, kâ galvenie çdieni jâievieto, jâuzglabâ un jâizmanto uzliesmojoðiem materiâliem. Viòi dara vairâk, nekâ plâno veikt sprâdzienu. Îpaði svarîgs elements sprâdzienbîstamîbas dokumentu izstrâdç ir sprâdzienbîstamîbas analîze. Rûpîgi iegûtos materiâlus uzglabâ un upurç auga teritorijâ. Un arî sistçmas, kas staigâ tâs galâ, un daudz citu elementu, kas slîd uz otru un tur viens otru, var bût potenciâls drauds. Sprâdziendroðîbas koncepcija ir nopietns dokumentu kopums, kas definç aizsardzîbu pret sprâdzieniem, kas bûtu jâizstrâdâ atseviðíi katram uzòçmumam.

Kâ ar sprâdziena panâkumiem?Ðî koncepcija izstrâdâ ârkârtas rîcîbas plânu sprâdzienam, kâ rîkoties ikdienâ, izmantojot dokumentus un bîstamus piederumus. Ðîs zinâtnes svarîgâkâs sastâvdaïas ir personâla apmâcîba - gan sprâdziena gadîjumâ, gan ikdienas pienâkumu veikðanâ. Raþoðanas uzòçmumos, kas lieto uzliesmojoðas íîmiskas vielas, viena sieviete, kas neievçro veselîbas un droðîbas noteikumus, ir pietiekama, lai ïautu visai rûpnîcai ar savu neuzmanîbu lidot ar dûmiem - tâpçc veselîba un droðîba ir svarîgi.