Bonako darba apstakii

Traucçjumi ir viens veids, kâ cilvçki garîgâs deìenerâcijas, kas svarîgas iezîmes ir dziïi iesakòojusies un izturîgs pret apkârtçjâs vides informâcijas modeïus, kas neïaus jums darboties sabiedrîbâ jomâ vispârpieòemtiem standartiem. Visu veida slimîbas avots var bût dzîve, kas ir pârbaudîtas ne tikai bçrnîbâ, bet vçlâk dzîvç, trauksme vai pat nespçja izpildît pirmâs nepiecieðamîbas dzîvîbas & nbsp; cilvçku îpaðîbas, kas ir vairâk vai vairâk bîstamu traucçjumi tâdçï cilvçks bûs.:

dziïi iesakòojuðâs personîgâs îpaðîbas, kuras ir pârâk pârspîlçti, saskaroties ar lîdzîgâm îpaðîbâm jaunatnçspçja pielâgoties situâcijai - tas nozîmç, ka zinâmâ persona daudzâs citâs formâs bûs dziïi aizsargâta ðajâ unikâlajâ veidâ,visas iebûvçtâs funkcijas atklâjas ne tikai realitâtes vidû, bet arî domâðanas un emociju panâkumos attiecîbâ uz otru, arî daþâdos veidos. Tâtad tas ir stâvoklis un ir spçcîgs, it îpaði laikâ, kad ir attiecîbas ar citiem cilvçkiem, kuri personîbas traucçjumu panâkumos var bût ïoti bojâti,sievieðu ar traucçjumiem îpatnîbas veido vispârçju citu, atðíirîgu personîbu, un tie nav individuâlas uzvedîbas izpausmes, jo viòi nonâk dîvainâ situâcijâ.

Varat atðíirt daudzus personîbas traucçjumu veidus, no tâdiem, kas rada pilnîgu nekaitîgumu cieðanu dçï, lai izsûtîtu mçìinâjumus radît traumas jauniem cilvçkiem. Tâlâk minçti daþi no svarîgâkajiem garîgo traucçjumu veidiem:

ðizodiska personîba - persona, kas spçj izjust personîbas traucçjumus, bieþi vien rada iespaidu, ka mûsu pasaulç ir tik ïoti sareþìîta un emocionâla persona. Pirmajâ ðî modeïa sanâksmç cilvçks, ðíiet, ir ïoti attâlinâts un pazîstams, pat daþi empatçti. Savas domas, no otras puses, ir ïoti ekscentriskas un / vai ïoti oriìinâls. Ðizodiska cilvçka emocionâlais stâvoklis bûs redzams un kleita; ðim cilvçkam bûs çrts un veselîgs kleita, daþkârt ekscentrisks, bet jûs nekad neatstâsiet modeli vai vispârpieòemto likumu par izkriðanu. Ðî traucçjuma iemesli nav zinâmi vai definçjami. Daþi zinâtnieki uzstâj uz to, ka tos izraisa pârmçrîga vecâku aprûpe mazâ cilvçka vecumâ, citi ir gluþi pretçji. Psihiatri veidot savu vçrtçjumu par ietekmi uz ðâdu vietu ar pacientu, jo nav vai maz ietekmes uz apmierinâtîbu ar savu prieku, emocionâlo aukstums, intereses trûkums gan uzslavu darba, kad kritika, kas ir bezmaksas un nevçlçðanâs mainît ðo posmu.emocionâls distress - to raksturo divu veidu cilvçki ar emocionâlu diskomfortu: âtras un robeþas tipa. Cilvçkiem ar abiem disfunkcijas veidiem var redzçt bez augsta impulsivitâti, jo sekas, âtri sprâgstoða nekontrolçjamas dusmas, aizkaitinâmîbu vai hiperaktivitâte. Tomçr abiem emocionâlajiem satricinâjumiem ir diezgan bûtiska atðíirîba. Impulsîvs cilvçks nekontrolç emocijas un uzvedîbu, kas notiek îpaði ârkârtçjâs situâcijâs, turklât viòð sûdzas par spçcîgu psiholoìisko saspîlçjumu. Strîdîgi ir bîstama ðíemba un graut emocionâlo, kâ noskaòojums lec sieviete cieð no garîgiem traucçjumiem, ir tik grûti un âtri, ka grupâ gadîjumos nosûtît paðnâvîbu.Bailes - ðis cilvçku traucçjumu stils ir diezgan vienkârðs, un viòi ir iepazinuðies ar lasîtâjiem. Tas nozîmç, ka cieðanas cilvçks baidâs. Un viòas bailes var radît burtiski katru objekta plakni un satur objektus. Sekas ir izvairîðanâs no kvalitâtes un parâdîbâm, kas apvieno ar slimîbas bailes, ka labâkajâ gadîjumâ noved tikai pie tçmâm sociâlajâ darbîbâ, un pat sliktâkajâ paðnâvîbu vai agresiju, kas vçrsta uz atseviðíâm sievietçm. Viòi juta ðos fobijâm veidus, piemçram, arahnofobijas, homofobiju, klaustrofobijas, vai pat pediofobia (bailes no lelles, triskaidekaphobia (bailes skaita 13, un papildus pedofobia (bailes bçrni vai pat bailes no lidoðanas (bailes no gaisa.atkarîba - mçs nerunâjam par jaunu atkarîbas veidu. Persona, kuras stâvoklis ir atkarîgs, ir atkarîgs tikai no otrâ tipa. Viòa nespçj tikt galâ bez saviem darbinieku priekðrakstiem, ïauj citiem izmantot atbilstoðus lçmumus, kas attiecas uz slimu dzelzceïu dzîvoklî, nav informçti par neatkarîgu lçmumu pieòemðanu, ir subjektîvs un pârmçrîgi pakïâvîgs.

Patiesîba ir tâda, ka tas nav pilnîgi cilvçks, kura svarîgo sirds ir jâmaina veselîgâ sirdî. Tomçr, ja laba iezîme kïûst satraucoði pârspîlçta, jûsu droðîbai ir lietderîgi iegût psihiatra viedokli.