Cilvckresursu parvaldibas thurnals

Enova ir tikai uzòçmuma resursu plânoðanas klase, ko parasti dçvç par ERP. Tâs pamatjautâjums ir, pirmkârt, atbalstît visu uzòçmuma resursu pârvaldîbu. Ðîs programmatûras raþotâjs ir Soneta Sp. z o. o Sistçmu var iegâdâties no autorizçtiem enova kraków izplatîtâjiem.

Viss organisms ir iebûvçts modulârajâ skolâ, un visiem elementiem ir jâuzlabo biroja darbîba stingrâ darbîbas jomâ. Pçdçjie reìioni, pirmkârt, ietver cilvçkresursu vadîbu, algu norçíinus, rçíinu izrakstîðanu, pârdoðanu, kases aparâtus, krâjumu uzskaiti, noliktavas vadîbu, visu kontu saglabâðanu, attiecîbu pârvaldîðanu gan ar jau piederoðajiem, gan arî potenciâlajiem. Turklât moduïi nodroðina spçju veikt parâdu piedziòu un mobilo pârdoðanu.Viena no svarîgâkajâm Enova programmatûras iezîmçm ir tâs funkcionalitâte. Programma satur visus nepiecieðamos rîkus, kas ïauj apstrâdât jûsu uzòçmumâ notiekoðos procesus. Sistçma ir tik izsmalcinâta, ka tâ darbojas kopâ ar visu nozari un specializçto programmatûru. Programmatûra precîzi atbilst konkrçtai vietai.Enova tiek pieðíirta arî maziem, vidçjiem un pieauguðiem uzòçmumiem. Gan vienas vietas zîmoliem, gan tiem, kam ir paplaðinâtas nodaïas. Tam ir ïoti labi pârdomâta konstrukcija. Tam ir daþâdas programmatûras versijas, pateicoties kurâm visa programmatûra "aug saskaòâ ar biroju". Enova apmierinâs visas uzòçmuma informâcijas vajadzîbas. Tajâ paðâ laikâ Enova programmatûra ir îpaði pieejama lietoðanai. To raksturo eleganta lietojumprogramma un lietotâjam draudzîgs un intuitîvs interfeiss. Programmas îstenoðanai nav nepiecieðama specializçta apmâcîba.Enova izmantoðana projektâ ir risinâjums, kas nodroðina labu uzòçmuma resursu pârvaldîbu, kâ arî uzòçmuma droðîbas lîmeni.Attiecîgâs programmatûras zîmols un uzticamîba galvenokârt nosaka, ka tâ ir dota daudzos konkursos. Turklât vairâk nekâ 6500 zîmoli un biroji tagad ir aprîkoti ar Enova programmatûru, kas nosaka tâ kvalitâti.