Civilizacija un socialas slimibas

No divdesmit pirmâ gadsimta civilizâcijas slimîbâm noteikti ir jânorâda depresija. Lai gan daþi cilvçki jau sen ir dzirdçjuði, ðis defekts noteikti ir. Tas ir psihosomatisks traucçjums, kas parasti sâkas nevainîgi - neliels gausums parastajâ darbâ, degradçta garastâvoklis, mazâka motivâcija lasît. Skatoties uz skatuves, ðie negatîvie noskaòojumi dominç slimîbas vienkârðâ bûtîbâ un liek viòam bloíçt visas parastâs dzîves funkcijas - slimajam cilvçkam nav tiesîbu piecelties un çst, darît kaut ko noderîgu, viòam ir paðnâvîbas domas, jo viòð neredz dzîves jçgu.

Lai gan garastâvokïa îslaicîga pasliktinâðanâs vai rudens chandra pati par sevi parasti spontâni vai daþu optimistisku faktoru ietekmç, depresija nevar tikt izârstçta bez speciâlista palîdzîbas. Jûs varat îslaicîgi atbrîvoties no tâ, kâ pierâdîjumu, pateicoties draugu sadarbîbai, vai pateicoties tam, ka ir labas lietas, bet cieðanas cilvçka psihi patieðâm ir ïoti vâjinâta, kas nespçs apmierinât pat mazâkâs situâcijas pasliktinâðanos - un tad slimîba atgriezîsies. Pacienti ïoti bieþi darbojas sabiedrîbas vidû, tas pat sakrît ar to, ka viòi tiek uzskatîti par ârkârtîgi jaukiem cilvçkiem, un viòi ir priecîgi bût - tâ ir maska, kas lieliski pazûd, kad vçlreiz slimo. Kad runa ir par depresiju, Krakovai ir daudz lielu speciâlistu. Jâatzîst, ka katra no tâm saglabâ grafiku, kas piepildîta ar tikðanos ar sliktiem, kuri vçlas intensîvu un regulâru terapiju. Pastâv paðreizçjais psihoterapijas stils, ko atbalsta tikai narkotikas, jo kâ psihosomatisku slimîbu depresija vispirms jârîkojas no garîgâs sienas.

Psihoterapeits palîdz pacientam atkal atrasties apkârtçjâ pasaulç. Tas nostiprina viòa vçrtîbas sajûtu, kas nâkotnç palîdzçs pacientam pârvarçt smalkos un brîniðíîgâkos ðíçrðïus dzîvç. Tas ir svarîgi, jo nomâktajai personai nav atïauts pastâvîgi noòemt apaïkokus no kâjâm, jums ir jâparâda viòam, kâ rîkoties ar faktiem, jo viòi arî bûs viòa liktenî, un viòiem ir jâzina, lai tos varçtu vadît.