Comarch erp xl filtrs

Pçc tam kompromisa xl programmai ir uzlabota ERP klases sistçma, kas darbojas un maina modernâ uzòçmuma vadîbas procesu. & Nbsp; ERP programmatûra tiek îstenota daþâdos lieluma uzòçmumos, sâkot no jaunâkajiem, lîdz plaðam uzòçmumu lokam ar daudzâm filiâlçm globâlajâ pasaulç.

Ðîs programmatûras versijas galvenâs priekðrocîbas ir zinâmas ðâdâs uzòçmuma vadîbas jomâs:- grâmatvedîbas un grâmatvedîbas pakalpojumi, \ t- ekonomikas un uzglabâðanas statusa pârvaldîba, \ t- garîga un ârçja dokumentu aprite, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- informâcijas pârdoðana un pârvaldîðana ar gala klientu, \ t- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programmu raksturo ïoti plaði dati un aizòem moduïu struktûru.Es neierobeþotas iespçjas izveidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma faktiskajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota jomâs, kas loìiski apvieno funkcijas, kas darbojas kopâ.Kompromisa sistçma ir pielâgota katra uzòçmuma vajadzîbâm. & Nbsp; Pasûtîjumam seko interesants visu procesu un uzòçmuma vajadzîbu analîze.Papildus standarta licences versijai, komarðs piedâvâ arî íermenim SaaS vai programmatûru kâ pakalpojumu. Tad viss pakalpojums darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî sadales sistçma samazina izmaksas, kas saistîtas ar produkta ievieðanu galîgajâ cilvçkâ. Viòð neuzskata, ka ir nepiecieðams ieguldît raþoðanas serveros un pieòemt darbâ speciâlistus, lai darbotos un uzturçtu programmatûru.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Tie ïauj noteikt raþoðanas procesus.Datu bâzç var izmantot izmantoto izejvielu tehniskos parametrus, kâ arî aizstâjçjus. Jaunas tehnoloìijas versijas ïauj pielâgot uzòçmuma piedâvâjumu ârçjam saòçmçjam.Ðobrîd Comarch xl programma darbojas vairâk nekâ 5000 uzòçmumu visâ Polijâ. Lielâkâs nozares, ko atbalsta programmatûra, cita starpâ ietver bûvniecîbu, íîmisko, transporta, elektronisko un automatizâciju.Lielâkie vîrieði ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas