Darba vides organizacija

Kad jûs darîjâties korporâcijâ, kas nodarbojas ar mçbelçm. Îpaðnieks ir nodarbinâts nodarbinâtajâ tirdzniecîbâ un þurnâlos daþâdâs vietâs. Es strâdâju ðajâ noliktavâ. Mâja bija pârâk maza, lai to varçtu iegâdâties. Nepiemçrotâ kosmosa attîstîba tika nosûtîta uz ziòkârîgâm situâcijâm, kad ðim unikâlajam cilvçkam bija jâsamazina daudzas minûtes nâkamajam, jo ceïð, kas atrodas starp mçbeïu pâïiem kravu slodzes transportçðanai, bija pârâk zems.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Efektīvs pretgrumbu krēms

Tad es sapratu, ka tâdâ veidâ dienas attîstîbâ laiks tika zaudçts neproduktîvi. Vçl viena lieta, kas ðo lietu pagarinâja, bija apgaismojums, tas bija pietiekami, lai uzstâdîtu spilgtas sveèu lampas, kas atrisinâtu problçmu. Darba òçmçjam, kurð pasûtîjumu pabeidzis pircçjam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jâturpinâs un jâmeklç, un bieþi vien bija telefona apgaismojums. Kâ, iespçjams, pçdçjâ gadîjumâ îpaðnieks pilnîbâ nepievçrsa uzmanîbu ðâdiem jautâjumiem, vçlâk apbçdinot konkrçta pasûtîjuma laiku. Es domâju, ka pareizâ vieta, vai nu ierîces, preces un visas sastâvdaïas, kas tiek izmantotas visas dienas garumâ, ir ïoti svarîgas. Tas ir ne tikai par ðâda cilvçka efektivitâti, kâda ir izmaksu iemesls, jo ðis termins ir nauda, bet arî ðâds cilvçks bieþi ir kairinâts, jo viòð varçja kaut ko âtrâk darît ar zemâku cenu. Ir daudzi faktori, kas uzlabo lomu noliktavâ. Vissvarîgâkais ir spçcîgs apgaismojums, vislabâk ir luminiscences spuldzes un kompozîcijâ saòemtâ produkta pareiza pârvaldîba, lai tips netiktu pagriezts uz citâm kâjâm. Saistîbâ ar þurnâla tipu mums ir jâpievçrð uzmanîba temperatûrai interjerâ, kâ arî mitruma lîmenim. Mûsdienu fakts, kur runâ par mçbelçm, telpa vçlas bût îpaði sausa, jo mitrums kaitçs zemei, no kuras tiek izgatavotas mçbeles. Tas ir tikai pamati, bet kâ pat bagâtie uzòçmumi var aizmirst par pamatjautâjumiem.