Darba vides riska novcrtcjums ir atjauninats

Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma un sprâdzienbîstamîbas dokumenta izstrâdes nepiecieðamîba attiecas uz vienîbâm, kurâs grâmata ar viegli uzliesmojoðu saturu var izraisît bîstamu âtru maisîjumu uzskaiti un radît sprâdziena risku darba vietâ. Daudzi ârvalstu uzòçmumi piedâvâ visaptveroðu atbalstu sprâdzienbîstamîbas atbalsta sagatavoðanâ, t.i., aizsardzîbai pret sprâdzienu rûpnieciskajâs jomâs.

Lietojot vai uzglabâjot vielas, kurâm var bût sprâdzienbîstama vide ar gaisu, piemçram, gâzes, ðíidrumi, cietas vielas ar lielu sadalîðanâs pakâpi - putekïi, darba devçjam ir jâveic sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, norâdot sprâdzienbîstamas zonas. Viòiem pilîs un ârçjâs teritorijâs jânorâda arî atbilstoðas sprâdzienbîstamîbas zonas ar pieòçmumu par grafisko klasifikâcijas dokumentâciju un maríçt faktorus, kas tiem var izraisît aizdegðanos.

Mçríis:Analîzes veikðana un dokumenta sagatavoðana darba vietas aizsardzîbai pret sprâdzienu. Dokumenta izveides mçríis ir ievçrot juridiskâs prasîbas un samazinât risku, kas saistîts ar sprâdzienbîstamas vides piedâvâjumu darbavietâ.

Pakalpojuma sniegðanas veids:Darbavietas, kurâs var rasties sprâdzienbîstama vide, klasificç ar iedalîjumu sprâdzienbîstamîbas zonâ.

Sprâdziena novçrðana un aizsardzîba pret eksploziju:Otrais posms bûs aizdegðanâs avotu pârbaude atbilstoði sarakstam: siltas virsmas, liesmas, t.sk. daïiòu un gâzu sadedzinâðana, mehâniskâs izcelsmes dzirksteles, elektriskâs maðînas, klaiòojoðâs strâvas un katoda korozijas aizsardzîba, statiskâ elektrîba, eksotermiskâs reakcijas, zibens spçku iespçja, radiofrekvenèu elektromagnçtiskie viïòi, ultraskaòas, jonizçjoðais starojums, adiabâtiskais stress, kâ arî trieciena viïòi, ieskaitot putekïu paðaizdegðanos. Veiksmîgi nosakot sprâdzienbîstamas vides raðanos, tiks pârbaudîts, vai trauki un droðîbas stili cilvçkiem, kas atrodas darba vietâs, kur var nokïût sprâdzienbîstamâ vidç, atbilst klasçm, kas ir labvçlîgas sprâdzienbîstamîbas zonâm.