Datorprogramma kas ta ir

No angïu valodas uzòçmuma resursu plânoðanas, tâ nekas jauns, piemçram, uzòçmuma resursu turçðana. ERP sistçma ir metode, kurâ mçs efektîvi plânojam visu uzòçmuma rezervju pârvaldîbu. Ir arî termins, kurâ datorsistçmas tiek izmantotas, lai atbalstîtu uzòçmuma vadîbu vai grupu sadarbîbu, kas savâ starpâ mijiedarbojas konkrçtâ uzòçmumâ.

Resursu optimizâcijaViòi to dara, vâcot informâciju un ïaujot veikt darbu ar iepriekð savâkto informâciju. Ðî darbîba var rasties jebkura vai daïa no vadîbas lîmeòiem un atvieglo resursu optimizâciju, kas uzòçmumiem ir jâizmanto, un procesi, kas tiem rodas. Ir daudz veidu ERP sistçmu, ko mçs pielâgojamies integrçto informâcijas sistçmu klasei. Starp tiem ir moduïu ceïð, kas paliek ârpus sava, bet sadarbîbâ iesaistîtajiem pieteikumiem. Otrais ir integrçts veids, kas atspoguïo tikai vienu iespçju bâzi un unikâlu biznesa platformu, kurâ nav informâcijas apmaiòas starp moduïiem.

MRP sistçmu izstrâdeBiroja resursu plânoðanas sistçmas ir tikpat dîvainas kâ MRP II sistçmu izstrâde. Dzçrieni no to esoðajiem substrâtiem ir datu bâze. Attiecîgie moduïi parasti ietver ðâdas jomas: pârdoðana, informâcijas pârvaldîba ar vîrieðiem, iepirkums, uzglabâðana, grâmatvedîba un finanses. Ðîs metodes bieþi vien ïauj noteikt daþu patçrçtâju kontakttiesîbas. Vçl viena svarîga ðo transporta veidu vçrtîba ir nodroðinât lietotâjiem plânoðanas procesa izpildi, runâjot par izmaiòu veikðanu, piemçram, domâðanas alternatîvâm vai labojumu veikðanu. Organizâcijas piedâvâtie risinâjumi, piemçram, piegâdes puses lieluma maiòa. Paðlaik ERP sistçmas ar devu, ko sauc par augðçjiem un vidçjiem plauktiem, veido tieðu platformu lietojumprogrammu izstrâdei.