Dpd klientu apkalpodana

Ja esat jebkura noieta vai çdinâðanas vietas îpaðnieks, jûs ïoti labi zinât, ka cilvçka darba âtrums ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, ar kuriem vçlaties satikt. Tomçr jûs nekad neesat iedomâjies, ka vissvarîgâkâ ietekme uz pçdçjo elementu ir ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrums, bet arî pasûtîjuma ievadîðana metodç un ievietoðana fiskâlajâ kabatâ.

Ja jûsu mâja ir dekorçta klasiskâ vai daþos progresîvos vai novecojuðos kases aparâtos, pçdçjais aspekts ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas tieði aptur tâ izpildi, kâ arî piedâvâto pakalpojumu trûkumu!Par laimi, tirgû ir arvien vairâk çrtîbas, un çdinâðanas nozare var gût labumu no vçl tehnoloìiski modernâkiem risinâjumiem, kas tieði pârvçrð piedâvâto pakalpojumu vçrtîbu! Un tagad mçs strâdâjam ar darbu, kas ietver gastronomijas pakalpojumu kvalitâtes uzlaboðanu. Mums ir iespçja piedâvât dzçrienu no vismodernâkajiem viesmîïu un bârmeòu produktiem - Gastro Pos Demo programmas.Tâ pakalpojums ir ne tikai intuitîvs, bet joprojâm atgâdina tradicionâlo fiskâlo kases aparâtu, tâpçc viesi neuzskatîs nopietnâkas problçmas saistîbâ ar pielâgoðanos daþâdiem risinâjumiem! Turklât viss plâns notiek pieskârienâ, nodroðinot praktisku un vissvarîgâko, ïoti âtru pasûtîjuma izvçli. Arî viesmîïa identifikâcijai ir raksturîga ievçrojama tehniskâ attîstîba un izmantoðanas vieglums, jo tas ir ievadâms attiecîgajam darbiniekam labvçlîgs kods vai, vçl vienkârðâk, ar îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma ir noteikta "Must have", ja tâ vçlas klât lietotâju atbalstam visplaðâkajâ, pasaules lîmenî! Gastro Pos ir pieòemts un patîkams slavenu gastronomijas uzòçmumu un elegantu bâru spçkos! Nekautrçjieties domât par to ilgâk un domâju, ka jûsu vieta palielinâsies vçl lielâkam lîmenim!