Drodiba uz ceia 3 gadus

Galvenie darba apstâkïi rada eksplozijas risku, kam ir ievçrojami lielâks risks cilvçku veselîbai un izturîbai. Lai samazinâtu briesmîgas nelaimes gadîjuma risku, Eiropas Savienîba 2003. gada 30. jûnijâ ieguva sprâdzienbîstamîbas direktîvas darbîbu. Turpmâk mçs iepazîstinâsim ar atex gadîjumu izpçti.

Kas tieði ir ateks?Saskaòâ ar noslçpumaino skanoðo ATEX koncepciju no franèu valodas Atmosfçras ekplozitatîvas, divas îpaði svarîgas ES direktîvas, kas saka sprâdziena aizsardzîbu, sakrît. Svarîgâkais ir noteikums 94/9 / EC - ATEX 100a, kas attiecas uz prasîbâm uzsâkt aprîkojuma iegâdi, kas novedîs, nodroðinâs un uzlabos dzîvi, kas tiek izmantota ðim nolûkam ârpus potenciâli sprâdzienbîstamas vides, un organizçðanas un kontroles stilu veiksmîgai apstrâdei. sprâdzienbîstamâs zonâs.

Ievietojot CE zîmi uz produkta, raþotâjs paziòo, ka ðis produkts atbilst visâm piemçrojamo direktîvu prasîbâm, citiem vârdiem sakot, Jaunajai pieejai. Noskaidrojot, vai konkrçtais produkts atbilst Jaunâs pozîcijas direktîvu prasîbâm, un ja vien tam nav izdots CE maríçjums, tiek izveidots atbilstîbas novçrtçjums. Jaunâs pieejas direktîvas reglamentç apdraudçjumus, kas raþotâjam ir jâatrod un jâatbrîvojas no tiem pirms produkta laiðanas tirgû.

Otrâ Direktîva 1999/92 / EK - ATEX 137 ir îpaði svarîga sçrijas darbiniekiem, òemot vçrâ iekârtas darbiniekus, kuros tie var tikt galâ ar sprâdzienbîstamu vidi. Tâs vçrtîbas ir visu to cilvçku droðîba un veselîba, kas rada un pavada konkrçtâs zonas.

Kas ir atex apmâcîba?ATEX apmâcîba ir saistîta ar aizsardzîbu pret eksploziju un ATEX informâciju. Tie ir adresçti pilniem darbiniekiem, kas darbojas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs, tostarp vadîbas personâlam, tehniskajam personâlam un pieauguðajiem par mâkslas aktivitâðu uzticîbu un higiçnu. Vadîbas vadîba ir iemesls, kas nepiecieðams, lai pamata darbîbas jomâ piemçrotu PN-EN 60079-17 standartu ieteikumus attiecîbâ uz kompetences prasîbâm personâlam Ex zonâ. Jâatzîmç, ka ATEX apmâcîba neaizstâj pirmâs palîdzîbas apmâcîbu, kas ir jâapmierina atseviðíi, tâpçc ir vçrts izvçlçties lielas kompânijas pakalpojumus, kas var bût visaptveroðs mâcîbu komplekts.