Dzimumakta nepastav chomikuj

Ja jûs domâjat par savu emocionâlo stâvokli, kâ arî datiem un grûtîbâm sociâlajos kontaktos, nepietiek tikai, lai pabeigtu piemçru psiholoìisko testu, kas atrodas internetâ, vai arî pievçrst savu uzmanîbu speciâlistam. Sâkumâ ir jâsaprot, ko cilvçks ir un kâ tas rada ienâkumus mûsu liktenim un paðvçrtçjuma pieredzei, un personîba tiek izteikta daþâdos veidos attiecîbâ uz dzîves sfçru, kurâ tiek veidotas îpaðîbas. Tâdçjâdi bûs atðíirîbas psihodinamiskâs skolas, uzvedîbas vai kognitîvâs psiholoìijas organizçtajâ definîcijâ. Tomçr bûtîbâ jûs varat uzzinât èetras pamatfunkcijas, kas nosaka pareizu personîbas definîciju. Tad ir:

Raþoðanas un individuâlâ adaptâcijas stils - personîba ir dinamiska psihofiziska organizâcija, kas nosaka vienîgo veidu, kâ pielâgot uzòçmumu videi.Cilvçka individualizâcija - tas nozîmç, ka cilvçks ir cilvçka raksturîgâs îpaðîbas un stili, emocionâlas attieksmes, kas atðíirt konkrçto indivîdu no visas grupas, kurâ viòð atrodas.Novçroðanas iespçja - tas ir, indivîda darbîbas summa, kâdas ir iespçjas iesniegt atzinumus un papildinât indivîda paradumu galîgo noteikðanu.Iekðçjie procesi un formas - persona paðreizçjâ piemçrâ ir paðreizçjâ ideâlâ cilvçka lietu organizâcija reâlâ attîstîbas lîmenî. Viòa raksturs cita starpâ ietver raksturu, intelektu, temperamentu vai pat attieksmi, kas radîta indivîda dzîves ciklâ.

Protams, personîba nav kaut kas, ko mçs piedzimst. To var dzîvot daudzi mûsu mâjokïa faktori, piemçram, bçrnîbas izpçte, nervu sistçmas veids, izglîtîba un skaistums ap mums, kultûras faktori vai pat lçmumi, kas pieòemti pubertâtes laikâ, un visas ðîs îpaðîbas rada cilvçka radîðanu, kurð, neskatoties uz fizisko lîdzîbas ar klases vadîtâjiem, tajâ bûs iekïauta atseviðía vienîba. Kâ redzat, ne visas uzvedîbas un morâlâs priekðrocîbas, kas ir tâs, kas pieder vairâkumam, ir tâdas, ka mums ir daþi personîbas traucçjumi. Tie nozîmç tikai mûsu galvu un padara mûs profesionâlus un oriìinâlus.