Elektroniskais kases aparats

Asu er-a285p fiskâlâ biïete bûtu jâuzòemas katrai sievietei, kas veic mûsu saimniecisko darbîbu, un to ieplûde pârsniedza Finanðu ministrijas noteikto robeþvçrtîbu. Tâtad ðâdai personai ir pienâkums rakstît katru pârdoto produktu ar kases aparâta palîdzîbu. Ðî neuzkrîtoðâ elektroniskâ ierîce pirmâm kârtâm ir pirkumu un nodokïu summu (siltuma un PVN reìistrs, kas saistîts ar produktu mazumtirdzniecîbu. Finanðu kases aparâts ir aprçíinu pamats ar Nodokïu biroju.

Kâdâ apmçrâ izlemt?Pârdoðanâ ir vairâki kases aparâtu veidi: POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie vai specializçtie kases aparâti. Katrs no viòiem atceras savu çdienu, un tieði specializçto kases aparâtu rîcîbâ var tikties ar aptiekâm, taksometriem, autobusiem vai restorâniem.

Ðajâ brîdî mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâtu priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Parasti tâs ir interneta summas komandâ ar fiskâlu printeri. Ïoti bieþi tas ir saistîts ar to, ka tas ir pçdçjais vienkârði dators, kas aprîkots ar: monitoru, tastatûru, svîtrkodu lasîtâju, patçriòa displeju un kredîtkarðu lasîtâju.

priekðrocîbasPOS kases aparâta priekðrocîbas galvenokârt ir tas, ka to lielumu un dizainu var brîvi izvçlçties atkarîbâ no konkrçtâ veikala vajadzîbâm. Vçl viena vçrtîba ir pçdçjâ, ka apstiprinâðanai ir jâsaòem tikai fiskâlais printeris, un dienestam tas ir jâlabo. Pârçjiem POS kases elementiem ir garantçts, ka viòi dzîvos jebkurâ reizç ar pirmo labâku apkalpoðanu. Citçjot POS kases aparâta priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka pçdçjâs kases aparâta programmatûra var tikt brîvi izstrâdâta un izmantota veikala vajadzîbâm. Ir arî vçrts pieminçt, ka ðâdi kases aparâti ir aprîkoti ar cietajiem diskiem, kas ilgstoði saglabâ un iegaumç brîvo veikto darîjumu skaitu (zinâðanas par konkrçtu kvîti var tikt aizsargâtas pat daþus gadus!. Beigâs jânorâda, ka summas ir arî skaidras un viegli lietojamas.