Farex kases aparats

2015. gada 1. janvârî stâjâs spçkâ citi noteikumi, kas ievçrojami paplaðina to cilvçku loku, kuri veic uzòçmçjdarbîbu, un par kuriem obligâti jâreìistrçjas fiskâlâ banknotç, kas tiek izmantota bankas tîklâ. No ðî faktora daudziem skaitïiem bûs jâiegâdâjas kases aparâts. Tas nav pçdçjais mazais izdevums. Tâ kâ kases pârdevçji labi apzinâs, ka neatkarîgi no vçrtîbas, jûs atradîsiet pircçjus, viòi faktiski neierobeþos cenas. Protams, tas nozîmç, ka ieguldîtâjiem, kas iegâdâjas kases aparâtu, ir lieli izdevumi. Vai jûs tomçr zinât, ka uzòçmçji pirmo reizi var to dalîties ar kases aparâta iegâdes atmaksu?

Catch Me  Patch Me

Kopâ ar mâkslu. 111 par. 4 personas, kas izveido datplûsmas reìistrâciju un naudas summu, kas jâmaksâ kasç, var no nodokïa atskaitît izmaksas par visu kases aparâtu iegâdi 90% apmçrâ no tâs vçrtîbas, bet ne vairâk kâ 700 PLN.Ko darît, lai saòemtu kases iegâdes cenas atmaksu? Pçdçjâ plânâ minçtajam nodokïu maksâtâjam ir jâatdod rakstisks paziòojums, kurâ viòð informçs par nopirkto fiskâlo kases vçrtîbu. Tos sagatavo kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tas prasa, lai tas tiktu darîts, pirms tas sâk reìistrçt kancelejâ pârdoto materiâlu, kâ tas darbojas. Atcerieties, ka, ja mçs pârsniegsim ðo termiòu, mçs nesaòemsim kompensâciju, tâpçc skatieties laiku. Pievçrsiet uzmanîbu pçdçjam, ka, ja mums ir tikai viens fiskâlais kases aparâts, mums nav nepiecieðams to piedâvât atseviðíâ formâ - vienkârði dariet to veidlapâ par kases uzstâdîðanas vietu. Tâtad jûs, iespçjams, pamanîjât sevi, lai atgâdinâtu, ka naudas atmaksas pamats par kases aparâta iegâdi bûs kvîts (vai jauns pirkuma simbols. Atstâsim viòu.Kâ norâdîts jautâjumâ atmaksâjot pirkuma kases par PVN maksâtâju? Atceroties, ka PVN nodokïu maksâtâjiem ir iespçja norçíinâties par pirkumu kases ir PVN deklarâcijâ par laika posmu, kurâ ierakstîts pârdoðana sâkâs pie kases. PVN, kad veidoja ar iespçju katru mçnesi, var rçíinâties ar 25% (lai gan ne arî par 175 zù nodoklis kontâ sniegta formâ, kad liekâ nodoklis samaksâts vairâk dçï. Tâda pati situâcija PVN numerâcija organismâ, var veikt katru ceturksni 50% no tiesîbâm uz kompensâciju, bet nav labi nekâ 350 zù.