Fiskala pasta bingo

Kases aparâtu izmanto jebkurð uzòçmçjs, kas vçlas pârdot preces vai pakalpojumus fizisko personu situâcijai, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Tajâ paðâ laikâ tas nenodod, vai pârdevçjs ir PVN maksâtâjs, vai arî tiek izòemts no ðâdiem norçíiniem. Kâdi ir fiskâlâs kases pienâkumi?

Kases aparâtam, vispirms jâpârbauda, vai tai ir obligâti jâreìistrçjas kases aparâtâ, kuru pârdod. Mazâs pârdoðanas panâkumos, kas tiek veikti reti, reizçm ir efektîvâks risinâjums, ka pârdoðanas statistikâ nav dokumentçta dokumentâcija. Atbrîvojumi no nepiecieðamîbas veikt kases aparâtu ir atkârtoti minçti Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra likumâ par fotogrâfijâm, kuru mçríis ir reìistrçt datus, izmantojot kases aparâtus.Rûpçsimies par to, ka, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu, mums ir tiesîbas saòemt kompensâciju lîdz 90% no tâ skaitïiem, bet ne vairâk kâ septiòi simti zlotu. Nozîmîga çrtîbas, arî lietotâjam un pârdevçjam, bûs ievçrojami konfigurçts kases aparâts vai tas, ko izmanto liels pârdoto preèu vai pakalpojumu katalogs. Lietotâjam svarîga ðîs kvalitâtes priekðrocîba ir fakts, ka viòð uzòems kvîti, ko viòð sniegs kâ iespçjamu atgrieðanâs pamatu.

Summas saòemðanas pamats bûs kases aparâta fiskalizâcija. Kas tas ir? Tad pastâv vienreizçja un ilgstoða procedûra, kas sastâv no pastâvîga nodokïu maksâtâju nodokïu identifikâcijas numura pieðíirðanas fiskâlajam modulim. Protams, mçs varam saòemt kases aparâtu un neveicot fiskalizâciju, bet ðâdu kases aparâtu var izmantot raþoðanai tikai fiskâlajâ sistçmâ. Ir ârkârtîgi svarîgi, lai kases fiskalizâcija bûtu jâveic pieredzçjuðam tehniíim, kïûdas gadîjumâ bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu.

Nodokïu kases pamatpienâkumi vienmçr jâizdrukâ un jâizsniedz lietotâjam, ja viòð sasniedz pirkumu, un reizi dienâ izdrukâ ikdienas ziòojumu. Reizi mçnesî (katra mçneða pirmajâ dienâ jâsagatavo ikmçneða ziòojums. Jâatzîmç arî obligâtâ pârskatîðana. Tas jâizveido pçc 24 mçneðiem pçc kases aparâta izmantoðanas. Pieòemsim vairâk par pareizu ieòçmumu un ziòojumu glabâðanu: likumdevçjs uzòçmçjiem ievieð pienâkumu glabât ruïïu un ikdienas ziòojumu kopijas uz pieciem gadiem, ieòçmumus uz diviem gadiem (no nodokïu gada beigâm. Svarîgs uzdevums ir atcerçties, ka pçc pieciem gadiem uzòçmçjam obligâti jâaizstâj kases modulis.