Fiskalais kases aparats novitus nano e forums

Maza ierîce, kas atbilst visâm tâs lielâkâs grupas funkcijâm, ir redzama kâ mobilais kases aparâts. Zema jaudas un gaismas izmçru dçï ðî iekârta ir pilnîbâ pârnçsâjama, tâpçc ir svarîgi to nogâdât vienîgâ vietâ. Portatîvajiem kases aparâtiem nav vairâk vietu koferî, maisiòâ vai portfelî. Tos var izmantot katrâ iespçjamâ veidâ, arî nesniedzot grûtîbas.Ikviens, kas vçlas ðâda veida mobilo rîku, var izmantot nelielus kases aparâtus. Ârsti, pateicoties tam, var bût gatavi virzît savu nodokïu kases aparâtu starp ârstu birojiem un uzsâkt to savâ starpâ tikðanâs laikâ. No tâ gûs arî uzòçmçji, kas bieþi apmeklç, ir mobilas darba vietas vai veic pârdoðanu tieðsaistç. Advokâti, kuriem bieþi ir daudzi puiði citu pilsçtas vietu varâ, var baudît arî mobilâs kases priekðrocîbas.

Portatîvo kases aparâtu bûvniecîbaJaunâ tehnoloìija veicina arî lietotâja komfortu, jo rîks ir ïoti intuitîvs un populârs lietoðanai kâ viedtâlrunis vai mobilais tâlrunis. Mazie izmçri nepadara pârnçsâjamos kases aparâtus sliktâkus standarta standartaprîkojumâ. To struktûra tiks nopirkta ïoti âtri drukâðanas mehânisma klâtbûtnç. Izmantojot plaðu datu bâzi, ieskaitot produktu nosaukumu un pakalpojumu pievienoðanu, un iespçju ìenerçt elektronisku èeka kopiju.Augstas vçrtîbas portatîvais kases aparâts ir aprîkots ar ârkârtîgi izturîgu akumulatoru, kas ïauj plaði izmantot ierîci. Parasti iekârta ir aprîkota arî ar îpaðu datoru programmatûru, kas ïauj âtri programmçt kases aparâtu un mainît daþus iestatîjumus. Mobilo kases aparâtu pielâgoðana citâm preferencçm ir unikâla ierîces priekðrocîba.

Portatîvais kases aparâts Novitus Nano EDzçrieni no ðîs formas visprecîzâkajiem produktiem ir mobilais kases aparâts Novitus Nano E. Paðreizçjais rîks ir pamatmodelis, kas aprîkots ar iespçju saòemt elektronisku èeka kopiju. Viegls dizains un neliels izmçrs ïauj izmantot Novitus Nano E piespiedu pârdoðanas raþoðanâ arî veiksmîgâ pârdoðanas vietâ telpâ, liekot atteikties no parastâ kases aparâta veida. Iekârtai ir termiskâs drukas mehânisms, burtciparu LCD displejs ar apgaismojumu un kontaktu tastatûra,Jaunajâ tehnoloìijâ, kas iekïauta Novitus Nano E, saòçmçjam ir iespçja brîvi veikt katru reìistru, izmantojot iespçju programmçt funkciju taustiòus un palîdzçt ar daþâdâm ierîcçm. Ierîcei ir divi sakaru porti kâ standarta un ir atbildîga grupâ, kas aprîkota ar Bluetooth moduli. Novitus Nano E pârnçsâjamo kases aparâtu sadala nesareþìîts papîra apmaiòas process, iespçja veikt âtrâs piegâdes piedâvâjumu un labs jaunu rakstu plânojums.