Fluoresccjoda caurule terarijam

Ir liels daudzums ierîèu, kas apgaismo apgaismojuma tirgû. Dzçrieni no ðâdâm ierîcçm ir luminiscences spuldzes, ko sauc par luminiscences lampâm. Gaismas emisija tajâs pirmâm kârtâm izraisa elektronu izdalîðanos spirta ðíîduma vietâ un fluorescencç, kas ir gaismâ.

https://ecuproduct.com/lv/money-amulet-labakais-veids-ka-piesaistit-bagatibu-un-dzives-laimi/Money Amulet Labākais veids, kā piesaistīt bagātību un dzīves laimi

Ðâdas izplûdes ir vieta starp sildîðanas elektroniem, un ðeit mçs runâjam par K1 un K2. Ðis mehânisms rada ultravioleto starojumu, kas ir dramatisks acîm. Ðis starojums nokrît uz fosfora, un, kad tas nokrît, tas liek mums spîdçt fluorescçjoðo gaismu. Jâatceras, ka luminiscences spuldzes veiksmîgai iedarbîbai pirms aizdedzinâðanas ir jâkarsç elektrodi. Tâpçc tâ ir tâ sauktâ karstâ aizdedze. Turklât starteris, droselis un kondensators ir noderîgi dienasgaismas spuldzes aizdedzinâðanai.Luminiscences spuldzçs ir strobe efekts, ko sauc par mirgojoðâm gaismâm. Tas notiek sprieguma izmaiòu laikâ. Ðî sareþìîtâ parâdîba parasti parâdâs interjeros, kur kaut kas âtri grieþas, nejauði var bût motors vai darbgalds. Lai novçrstu ðo darbîbu, ir jâizmanto sistçma, kas aprîkota ar divâm esoðâm un trim luminiscences spuldzçm, un pçc tam tâm jâmaina maiòas, kas pârvietotas fâzç.Tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm ir daudz priekðrocîbu. Viòi tçrç lielâko daïu daudz mazâk enerìijas, un ðâdas lampas iegûðana ïoti âtri atgrieþas, it îpaði, ja vieta spîdçs ievçrojamu laiku - absolûti neizslçdzot to. Luminiscences spuldze izmanto lîdz pat piecâm reizçm mazâk enerìijas nekâ standarta spuldze.Luminiscences lampas darba laiks ir atkarîgs no tâ pakalpojuma lîmeòa. Bet visticamâk, ka viòa to izturçs ïoti ilgi, tikai tad, kad mçs to vçl neieslçdzam un neizslçdzam.Luminiscences spuldzes rada ïoti mazâk gaismas, un tajâ paðâ laikâ tâs kïûst dabiskâkas. Turklât luminiscences spuldzes ir plaði pieejamas. Tos var iegâdâties gandrîz visos veikalos. Tie nav ïoti dârgi ar tradicionâlajâm dienasgaismas spuldzçm, kas ir viòu trûkums.