Gaisa piesaroojuma aizsardziba

Plaðâs rûpnîcâs un darbnîcâs raþoðanas lînijas nodroðina lielu putekïainîbu un gaisa piesâròojumu. Ðodienas îpaði sliktos veselîbas stâvokïos cilvçki strâdâ, ðâdas valsts ietekme bieþi tiek veltîta turpmâkajos gados.

Ðodien darba devçjs, kas domâ par savu darbinieku veselîbu, ðâdâs vietâs ievieto nosûcçju pârsegi un putekïu savâcçji. Ventilatori, minçtie paliktòi un putekïu savâcçji ir ierîces, pateicoties kurâm ventilâcija, îpaði interjerâ, ir prasmîga un tâlejoða. Ir jâapzinâs arî tas, ka pârâk augsts gaisa putekïu daudzums, man bija pulvera krâsas vai kârtiòi, var nokïût sâkumâ tâdâ vietâ, kur ir pârâk daudz stâvokïa, un nenoteikta apputeksnçðana un gaisa piesâròojums. Jebkura veida maisiòð, ciklons, slîpie putekïu savâcçji, izplûdes gâzes un mikroshçmas ir izdevumi, kas ir viòu izdevumi, ðiem instrumentiem ir îpaði apstiprinâjumi, tie tiek raþoti kopâ ar atex noteikumiem, un tie ïoti precîzi atbilst visa veida raþoðanas zâlçm. Vispirms to ârstçðana ir nodroðinâjums darbiniekiem, kas izvçlas nevçlamas un potenciâli sprâdzienbîstamas teritorijas. Ir putekïu savâcçji, kas tajâ paðâ laikâ putekïus no daþâm maðînâm, piemçram, biezuma mçrinstrumentiem, çvelçm, apaïiem zâìiem un çvelçm, jo îpaði mçbeïu interesçs, otrâ ciklona putekïu separatori ir piemçroti sausâ netîruma izvadîðanai no gaisa, ir arî putekïu nosûcçji, kas attîra izplûdes gaisu. Pacçlâji tiek uzstâdîti kâ pastâvîgâs vietas, kas parâdâs parastajâ garajâ zâlç, ir mobilâs ekstrakcijas stacijas, kuras var uzstâdît, pateicoties uzstâdîtajiem riteòiem, vai arî dzîvo kâ mazas, pârnçsâjamas ierîces. Visiem ðiem gaisa ventilatoriem ir viena funkcija, tas ir, putekïi un gaisa noòemðana no netîrâm vielâm, ventilçjot piesâròotâs telpas, ir ïoti labas un izmantojamas darbam, kas rada lielu piesâròojumu. Maisiòu putekïu sûcçji tiek piedâvâti kâ vienîgie elementi, arî kâ kombinçti elementi, t. I., Jûs varat uzreiz veikt vairâkus putekïu savâcçjus. Vajadzîba pçc lielâkas ðâdu ierîèu satura zâlç ir atkarîga no piesâròojuma lîmeòa.