Garigas veselibas trauccjumi bcrniem

Ciklotimija tiek definçta kâ mazs psihisks traucçjums, ko dçvç arî par depresîvu stâvokli, kas parasti nav nepiecieðama farmakoloìiska ârstçðana. Ciklotimija bieþi ir salîdzinâma ar dysthymia, tomçr abi psihiskie traucçjumi ir visai atðíirîgi.

Garîgi traucçjumiNâkamajâ rakstâ mçs pievçrsîsimies tam, lai precîzi prezentçtu attçloto psihisko anomâliju. Sâkot no sâkuma, ciklotimija ir garîga slimîba. Pârliecinieties, ka dzîvojat bipolâru traucçjumu raðanâs gadîjumâ. Tâs diagnoze parasti ir iespçjama cilvçka centrâlajâ un treðajâ daïâ, parasti sajaucot ar alkohola lietoðanu un saglabâjot plaðu destabilizâciju sociâlajâ dzîvoklî.

ârstçðanaProtams, atklâtâ ciklotimija nekavçjoties jâârstç. Tomçr, kâ jau iepriekð minçts, depresijas tipam nebûs stingras farmakoloìiskas ârstçðanas, jo ievadîtâs zâles bieþi radîs stabilizçjoðu uzdevumu, un terapiju papildinâs psihoterapija.

fâzesCiklotimiju sastopamîbu raksturo apnicîgas garastâvokïa izmaiòas. Ir svarîgi to sadalît divos posmos:

Apakðdepresijas fâze, uz kuru viòi sauc: abulija vai problçmas ar lçmumu pieòemðanu, apâtija, libido kritums un pastâvîgs nogurums un motîvi ar uzmanîbu, apetîtes traucçjumi, bezmiegs, nepârtraukta tukðuma sajûta, skumjas un mînus atbalsts, nespçja justies priekam, nolaidîba, trûkums enerìiju, pesimistiskos principus un sociâlo izstâðanos.Hipomanijas fâze - labs humors, jautrîba, euforija, augsta paðcieòa un paðapziòa, palielinâta seksuâlâ vçlme, psihomotorâ uzbudinâjums un samazinâta miega nepiecieðamîba, domas pamoðanâs, palçninâðanâs, samazinâta loìiskâs domâðanas spçja, problçmas ar koncentrâciju, agresija un naidîgums, varas sajûta un entuziasmu, uzòemoties riskantu uzvedîbu, maldiem.

Ðis trûkums vienmçr parâdâs cilvçkiem, kuri sûdzas par bipolaritâti. Spçli ietekmç arî tâdi faktori kâ augsta kortizola pakâpe, zems serotonîna lîmenis, kâ arî stresa situâcijas. Arî audzinâðanai un vietai, kurâ viòi izmanto potenciâli slimus cilvçkus, ir ïoti ilgs spiediens.