Gramatvedibas programma sap demo

Mûsdienîgas grâmatvedîbas un rçíinu izrakstîðanas programmas, kuru pamatâ ir Windows, ir ïoti funkcionâlas, kamçr tâs darbojas intuitîvi. Tomçr joprojâm pastâv klientu grupa, kas, nevis izmantojot peli, izvçlas uztraukties par tabbingu. Ir tikai uzòçmumi vai uzòçmçji, kuri nevçlas ieguldît citos datoros. Viòiem tika izveidota precîza programma Comarch Klasyka, kas piedâvâ visus inovatîvos risinâjumus un piedâvâjumus izcilâ grafiskâ formâ.

Fresh Fingers

Comarch classic ir liela funkcionâla cilvçkresursu un algas programma. Tâ piedâvâ iespçju norçíinâties ar zîmoliem par vienkârðotu un visu grâmatvedîbu. Viòð iegâdâs pilnu noliktavas vadîbu, ieskaitot komercdarbîbas reìistrâciju, arî ârvalstu valûtâs. Pieteikuma ietvaros ir pieejams pieejams noliktavu skaits, atbalsts avansa rçíiniem, iekðçjie pârdevumi un pirkumi.

Rçíina modulis ïauj ievadît garus, 160 rakstu zîmes produktu nosaukumus. Tai ir bankas bâze, kuru varat izmantot, lai veiktu pârskaitîjumus. Strâdâ ar fiskâlajiem printeriem.

Vçl viens programmas elements ir algu elements. Tas dod iespçju saglabât uzskaiti par darbinieku failiem, uzskaitît tirgu un aprçíinât peïòu. Viòâ ir bagâti, pamanot darbinieku prombûtni un atvaïinâjumu. Ðis modulis sniedz arî nodokïu deklarâcijas PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 un ZUS, kâ arî sniedz pârskaitîjumus Nodokïu pârvaldei.

Visiem klientiem raþotâjs ir sagatavojis îpaðu migrâcijas priekðlikumu jaunajâm programmas versijâm, izmantojot Windows vidi. Viòð spçj dzîvot ïoti oriìinâlâ piedâvâjumâ, òemot vçrâ to, ka atjauninâjums var bût ierobeþots ar 40% atlaidi, un jaunâkâ iespçja tika izgudrota, pamatojoties uz jaunâkajâm tehnoloìijâm, òemot vçrâ un plânotos dzelzceïus noteikumos, kas daþâdu iemeslu dçï var nebût klasiskâ versija.