Iemmcjot matus uz saniem

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Tikai uzsûcas, ka, lai padarîtu visu izskatu perfektu, vienu pîti seðas reizes var ievietot, pievienojot tai matu þâvçðanas ierîces vai ievietojot matu klipus. Man tieðâm patîk skolas priekðnesumi un viòu pulcçðanâs. Viòas jaunâ radîba - Princes Joker - pastâvçja, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mamma sajaucâs pâris bizîtes, kas tâm pievienotas. Tad ðî brîniðíîgâ meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Es skatîðos tâlu prom… un tas sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu pârslçgðana papildus to modelçðanai. Viòa izskatîjâs lieliski kâ lieliska princese. Tomçr, kad viòa ir ar princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Tas nenozîmç, ka tâ ir bijusi aptuveni divas stundas kopð izstâdes sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja redzçjumu, un viòas runâ tâ skançja mazliet kâ "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros princeses ceïâ, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa aizòçmâs jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas bûtîbâ. Tâ kâ, protams, kâ jau iepriekð ir izveidojusi, mums tagad ir prakse stumt matus un pçdçjais pilnîbâ gâja ïoti âtri. Viòas mâte, tajâ paðâ pusç, man bija uzcelta arî nâkamajâs divdesmit minûtçs.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus