In vitro hemolize

Tas pats no skaïâkiem politiskajiem jautâjumiem Polijâ ir paðreizçjos mçneðos, un tâpçc tas ir âtri in vitro. Pirmkârt un galvenokârt par to, vai in vitro ir jâiegâdâjas no valsts budþeta. Ja viòð meklç in vitro likmi, metode ir ievçrojami skaidra un ievçrojami pârsniedz vidçjâs poïu ìimenes spçjas. Tâpçc neauglîgi cilvçki, kas nav spçjîgi izârstçt savu neauglîbu, tik cieði cînâs par in vitro lîdzfinansçjumu.

Tomçr ir vçrts redzçt, ka in vitro panâkumos cena nav visa problçma. Daþiem cilvçkiem pilnîbâ jâaizliedz in vitro. Tajâ laikâ viòi ir sievietes ar ïoti konservatîvu viedokli, kas viena iemesla dçï tikai norâda, ka in vitro ir kaut kas slikts. Pçdçjo iemeslu dçï ir ârkârtîgi vçrtîgi informçt sabiedrîbu par to, kas ir in vitro un cik svarîgi tas ir visai sabiedrîbai. Diemþçl ir noslçpums, ka Eiropa paðreizçjâ un Polijâ pamazâm samazinâs. Lîdz ar to ir svarîgi, lai bûtu vairâk bçrnu. Ja tas ir par in vitro ârstçðanas cenu, daudziem pâriem, kuri bûtu pazîstami vecâki, ir pârmçrîgi lieli. Galu galâ, kâds, kas vçlas tik daudz par bçrnu, kuru viòð spçj bût in vitro, iespçjams, nav îss vecâks. Tâpçc ðî in vitro metode ir dzimusi ar vispiemçrotâko sistçmu jaunieðu poïu auglîbas palielinâðanai. Ðodien tâ ir ïoti labi izpçtîta metode, kas ir pilnîgi droða. Ne tikai tas, ka labâkie neauglîbas ârstçðanas speciâlisti ir vienisprâtis, ja jums par ðo vçrtîbu nevajadzçtu bût ðíçrslim ðîs metodes ievieðanai, jo tâdçï ir viegli ârstçt neauglîbu. Tâtad jautâjums ir par to, vai vadît aizspriedumus un interesantas motivâcijas, vai arî darît pragmatiskas darbîbas, kas ïautu Polijas sievietçm dzemdçt bçrnus.