Inova presto kases aparats

Ikviens uzòçmçjs, kas savâ vârdâ ir kases aparâts, katru dienu cînâs ar otro problçmu, ko ðie çdieni var radît. Tâpat kâ visas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no lçmumiem un daþkârt sabojâjas. Ne visi uzòçmumu îpaðnieki zina, ka jebkurâ objektâ, kur ieraksti tiek veikti, izmantojot kases aparâtu, viòiem jâatceras otrâ ðâda ierîce - tagad ðîs atslçgas kïûme.

Rezerves kases trûkums preèu vai pakalpojumu pârdoðanai var ietekmçt sodu uzlikðanu nodokïu iestâdei, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas vçstule tiek sadalîta, kad galvenâ ierîce sabojâjas. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj fiskâlâs kases servisa grâmata. Dokumentu papildina ne tikai ierîces remontdarbi, bet arî dati par kases aparâta fiskalizâciju vai atmiòas apmaiòu. Servisa darbos jâievada vairâk unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîra kasç, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek apstrâdâts kases aparâts. Visi ðie padomi ir nepiecieðami revîzijas veikðanai no nodokïu biroja. Ikviens kases aparâta izpratnes pagrieziens un izmaiòas mainâs uz specializçta dienesta uzdevumiem, ar kuriem visiem uzòçmumiem, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas ir ïoti svarîgi - jums ir jâinformç nodokïu administrâcija par kâdâm izmaiòâm kases apkalpoðanas tehniíî. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtrauktâ skolâ, tâpçc, ja kases aparâts ir pilns, viedoklis jâapmainâs uz nâkamo, atceroties, ka ir jâlasa atmiòa. Kases aparâta atmiòas lasîðana var dzîvot - tâpat kâ remontu, ko veic tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðî darbîba ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un jauns uzòçmçjam. Viòam ðis protokols ir jâglabâ saskaòâ ar papildu dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa vaina var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.