Istermioa ieguldijumu pardodanas uzskaite

Lîdz 2013. gada sâkumam tika ieviests pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus. Likuma noteikumi attiecas uz uzòçmçjiem, kas piedâvâ palîdzîbu un pârdod preces, izòemot lauksaimniekus. Vairumam uzòçmumu (piemçram, frizieris, ârsts vai mehâniíis ir pienâkums uzstâdît un izmantot kases aparâtus pârdoðanas ierakstu veidâ.

Par laimi, ðis mçríis nedarbojas nekavçjoties, piemçram, nedrîkst pârsniegt likumdevçja noteikto juridisko robeþu attiecîbâ uz privâtpersonâm, kas paðreizçjos tiesîbu aktos ir stingrâkas par 20000 Polijas zlotu. Un ðajâ jautâjumâ nav nozîmes tam, vai uzòçmçjs tikko sâk uzòçmçjdarbîbu, vai arî viòð ðo enerìiju atstâj 10 gadus. Pçc likumâ noteiktâs summas pârsniegðanas uzòçmçjs ir atbildîgs par sodu un sankciju draudiem reìistrçt pârdoðanas apjomus, saglabâjot kases aparâtus vai kases aparâtus.

Daudzi uzòçmçji un vçlas bût uzòçmçji baidâs pirkt kases aparâtu. Ðis fakts ir neþçlîgs un saskaòâ ar tautas viedokli sûdzas par valsts orgânu uzraudzîbas plânu uzòçmuma bûvniecîbâ, no kura cita starpâ ir atkarîgs arî valsts budþets. Galu galâ situâcija ir gluþi pretçja, jo fiskâlâ kase var ievçrojami uzlabot zîmolu un samazinât darbavietu skaitu. Pirms iegâdâties pirmo kases aparâtu, ir vçrts iegût priekðstatu par jaunajiem cenu veidiem (piemçram, ievadot meklçtâjprogrammas "kases aparâtu cenas", jo kampaòu savstarpçjâ atkarîbâ katrs uzòçmçjs meklçs jaunas funkcijas.

Pirms mçs veicam kases iegâdi, lai saglabâtu uzskaiti par fiskâlo summu, tas ir ilgtermiòa uzskaite par preèu un pakalpojumu pârdoðanu privâtpersonu darbam centrâlajâ uzòçmçjdarbîbas gadâ, kas ir reìistrçts, pamatojoties uz uzliktajiem reìistrâcijas modeïiem, kuros noteikti ðie ierobeþojumi . Mums ir arî jâbût slimi, òemot vçrâ to, ka pilnîgi jauni veidi ir par rçíinu piesûtîðanu privâtpersonâm un tieði atðíiras gadîjumos, kad pârdoðana nav izrakstîta. Vissvarîgâkais ir tas, ka ienâkoðie pârskaitîjumi skaidri norâda, ko viòi ieòem, pievienojot rçíinu vai pasûtîjuma numuru, kâ arî labu veikto pakalpojumu vai izstrâdâjuma aprakstu.