It attistibas fonds it olimpiade

Neviens neapðauba, ka mçs tçrçjam datorzinâtòu intensîvâs attîstîbas posmâ. Vçl populârâka savas darbîbas puse ir ierobeþota ar datoriem un programmatûru. Diemþçl tas ir kaut kas, ko var izdarît svarîgâ acu posmâ. Pateicoties atkarîbai no programmçtâjiem, mçs palielinâm mûsu darba efektivitâti un radâm jaunas darbavietas ðajâ periodâ. Daþi no mums nepietiekami novçrtçja to lomu, kas spçlç bagâtîgas datorzinâtòu kopienas veidoðanâ.

Jau kâdu laiku ERP tiek uztverta bieþâk nekâ daudzi, un daudzi no maniem paðiem izturçjâs ðajâ laikâ, lai gan viòi nevarçja man paskaidrot, kas ir zemâk. Viòð bieþi parâdîjâs arî radio un televîzijâ. Kâdu dienu es nolçmu uzzinât, kâds ir ERP veids. Pçdçjâ kontekstâ es apkopoju to, ko esmu iemâcîjusies.ERP ir projekts no uzòçmuma resursu plânoðanas. Tas nozîmç "uzòçmuma resursu resursus". Ðajâ sezonâ ir IT lietojumprogrammu sistçmas, kas ïauj integrçt visus procesus, kas ir pozîcijas citos uzòçmuma lîmeòos. ERP sistçma ïauj jums optimizçt to uzòçmumu jaudas aspektus, kurus uzòçmums izmanto ðâdâ programmatûrâ. Tas cita starpâ atspoguïojas tâdâs tîmekïa vietnçs kâ cilvçkresursu vadîba, finanses, loìistika vai raþoðana. Ðîs programmatûras, kas balstîtas uz moduïiem balstîtu dizainu un multitasking, tiek pielietotas vçl lielâkam uzòçmumu skaitam. Tas palîdz uzlabot jûsu visu darbu un uzlabot jûsu vispârçjo darbîbu. Pateicoties tam, ir arî atseviðíu darbinieku ienâkumi. Protams, uzòçmuma valdei ir vislielâkâs priekðrocîbas, tomçr ievçrojami zemâks ir arî stâvoklis, kad cilvçki spçlç zemâkajos lîmeòos.Tagad òemsim îsu pârskatu par nozarçm, kurâs sâkas ERP sistçmas. Ðeit jûs varat uzskaitît piena rûpniecîbu, tçrauda servisa centrus, tirdzniecîbu, finanðu konsultâcijas, rûpniecîbu, kas saistîta ar augu audzçðanu un daudz jaunu. Îpaði vçrtîgi ir izmantot minçto programmatûru attâlâs zinâtniskâs un pçtniecîbas iestâdçs, kas ïoti intensîvi virzâs uz pçtniecîbas efektivitâti.