It sistcma noliktava

Daudzi Polijas uzòçmumi specializçjas IT sistçmu tirdzniecîbas un çdinâðanas, kâ arî viesnîcu un restorânu punktu pârvaldîðanâ. Atkarîbâ no uzòçmuma veida ir risinâjumi vidçjâm telpâm, kâ arî plaðâkai restorânu íçdei. Rezultâti bûs savstarpçji atkarîgi atkarîbâ no tâ, vai mums ir jârisina & nbsp; kafejnîca, picçrija, viesnîcas restorâns un âtrâs apkalpoðanas nams. Gastronomijas organismi ir vçl populârâki. Mazâk un retâk mçs varam nâkt klajâ ar gastronomisku faktu, kam nav pârdoðanas atbalsta programmatûras.

Viens no modernâkajiem & nbsp; pieteikumiem çdinâðanas vietas pârvaldîbai ir POS sistçma. Daudzâs Polijas pilsçtâs ir pilnvaroto pârstâvju tîkls. Turklât tie piedâvâ servisa punktu un servisu gan Polijas vienîbâm, gan tiem, kas savas struktûras vai franðîzes ietvaros visâ mûsu teritorijâ ir vairâki gastronomiskie faktori.

Ðeit ir piemçrs gastronomiskâs personas IT infrastruktûras modelim:

Tas ir patieðâm izstrâdâts tâ, lai komponentu moduïi ïautu lietotâjiem gût maksimâlu labumu. To integrâcija un mâksla vienâdos pamatos palielina efektivitâti, uzlabo klientu apkalpoðanas kvalitâti, atvieglo informâcijas sniegðanu un vienîbu norçíinus, neatkarîgi no tâ, vai tâ ir vienîgâ restorâns vai pati restorânu íçde.

Pçdçjâ brîdî, kad mçs apzinâti nesniedzam uzòçmumam, par kâdiem plâniem mçs balstîsim priekðlikumu uz konkrçtu klientu. Pieòemsim, ka produkcija ir balstîta uz kombinçtu sistçmu, kas sniegs pakalpojumus gan viesmîïu, gan bâra pozîcijâm, kâ arî pilnîgu noliktavas pârvaldîbas pârvaldîbu. Saistîbâ ar darbu ideja var darboties ar pieskârienu terminâli, magnçtisko karðu lasîtâju, viesmîïu kuponu, svariem, kuponu un rçíinu printeri, fiskâlo printeri, atvilktnçm, dzçrienu izsmidzinâtâjiem utt. uz vienu teikumu, izmantojot standarta PC aparatûru.