Justina bieber mati

Mans brâïameita ïoti spçlçjas ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ un íemmçt un vadît viòu. Tas ir tik ïoti iegremdçts, ka, lai viss izskatîtos perfekti, ir iespçjams veikt vienu pîti divpadsmit reizes, pçc tam matu aksesuâriem uzklâjot matus vai ievietojot matu klipus. Viòð mîl skolu ðovus un gatavo tos. Tomçr viòas jaunais ðûpuïzâles karalienes radîjums bija jautri, un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar daþiem bizçm ar lokiem. Pçc kâda laika labais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un nekad vienreiz. Jâ, es to darîðu dzîvokïos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu pârslodze papildus to krauðanai. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Tomçr, tâ kâ viòa bija saistîta ar aristokrâtiem, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Nemaz nerunâjot par to, ka raþoðanas sâkumâ pâris desmiti stundu ir pagâjis. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja ideju, un viòas runâ tas nebija daudz vairâk, nekâ tas, ka "nieeee, man tas nepatîk, es neko nedomâju par karalieni, ne vairâk kâ viòai". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati sagriezti piepildîtas kokas âdâ. Par laimi, kâ mçs izveidojâm iepriekð, mums tagad ir prakse, lai savâktu matus, tâpçc ðoreiz tâ bija arî âtra. Viòas mâte, no vienas puses, no otras puses tika uzòemta arî divdesmit minûtçs.

Labâkâs meiteòu matadatas