Kartibu darba vieta

Ja esat aktîvs, kopâ ar visu ìimeni, jûs zinât, cik grûti un cik daudz piepûles tas maksâ, lai strâdâtu mâjâs. Ikdienas noslaucît putekïus, jautâjums par pareizu gaisa mitrumu, tas ir, papardes no zemes. Iespçjams, tâ vietâ, lai putekïsûcçjs, kas nepiecieðams pârstâdît no istabas uz istabu un pieslçgts pie sienas kontaktligzdas (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!, Ir vçrts ieguldît centrâlajos putekïsûcçjos, kas tiek îstenoti jumtâ, un spçlç visu ðo trîs ierîèu lomu.

Ðâdas ierîces iegûst arvien lielâku reputâciju vietçjâ tirgû. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir iekârta, kas apstâjas jûsu mâjâs, un tiek realizçta, savienojot garu cauruli ar speciâlajâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur kanâliem, kas atrodas sienu iekðpusç, nodod netîrumus centrâlajai personai, tas ir, putekïsûcçjam. Netîrumi un gaiss tiek pârvietoti ârpus çkas.

Mums nav jâuztraucas, ka, nejauði nepieredzçjot svarîgâkas lietas, mçs tos zaudçsim uz visiem laikiem. Sistçma uzglabâ tvertnç esoðâs lietas, kuras nepievieno uzstâdîtais filtrs.

Ðîs sistçmas, kas atvieglo tîrîðanu, nodroðinâðana nav jâveic rakstîtâ çkâ. Esoðajos blokos instalâcijâ tiek izmantoti bçniòi vai uzstâdîðanas kanâli.

Ar ðâdu aprîkojumu mçs paaugstinâm mûsu paðu eksistences kvalitâti, ne tikai izmantojot iespçjas, kas ietaupa laiku. Tad ir piemçrots produkts alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no lielâkâs daïas çrces arî otrâ ziedputekðòu, kas ir alerìiju cçlonis. Gaiss mâjâ ir spçcîgâks un cirkulâcija palielinâs.