Kases aparats 2017 gada

Defektu izdarîðana ir cilvçka lieta. Likumdevçji ir guvuði mâcîbas, kas ïâva nodokïu maksâtâjiem labot nepareizi izdotus tirdzniecîbas dokumentus un deklarâcijas, neprasot lielas sekas. Ðî iespçja pastâv gan veiksmîgas pârdoðanas reăistrâcijas fiskâlajâ summâ. Kad tâ izmanto, lai izskatîtu fiskâlâs summas korekciju?

Pârdodot fiziskâm personâm, kuras neveic finanðu darbîbu un vienreizçjus maksâjumus, ir jâreìistrç katrs gadîjums kasç un jâveido kvîts par to. Ieòçmumi ietilpst KPiR, pamatojoties uz periodiskiem ziòojumiem. Kïûdas, kas rodas, izsniedzot nodokïu ieòçmumus, parasti attiecas uz: nodokïa summu par produktiem, arî atbalstu, pârdoðanas datumu vai apjomu, preèu vai pakalpojumu skaitu. Tas arî attiecas uz to, ka rullîði pie kases, kur saòemti ieòçmumi, tiks samazinâti lîdz galvenajai summai un izdrukâs nepareizu pirkumu apliecinâjumu. Veiksmîga pârdoðanas reìistrâcija izrakstîðanâs laikâ ir ïoti nogurdinoða un slikta ir tâ, ka fiskâlajâ summâ reìistrçtais darîjums netiks atmaksâts vai uzlabots, izmantojot ðajâ rîkâ pieejamâs çrtâs funkcijas. 2013. gada marta nolûkos nebija redzams, kâdi pasâkumi bûtu jâveic gadîjumâ, ja fiskâlâ saòemðana ir kïûdaina. Praksç tika izstrâdâti daþi mehânismi, kuru izmantoðana atbalstîja birojus, bet ðajos gadîjumos bija neoficiâls raksturs. No 2013. gada 1. aprîïa likumâ par kases aparâtiem ir noteikumi, kas regulç ðo ideju. No 2013. gada aprîïa nodokïu maksâtâjiem, kas reìistrç pârdoðanu ar kases aparâtiem, jâglabâ divi ieraksti - atgrieðanas un sûdzîbu ieraksti un pierâdîjumi par acîmredzamâm kïûdâm. Noteikumi nenosaka, kâ tie bûtu sagaidâmi, apraksta tos un datus, kas tiem nepiecieðami, lai atrastu tos. Abi tiek saskaòoti, lai labotu slçgto pârdoðanu kases aparâtâ, un otrais tiks novirzîts uz iepriekð minçto kïûdas. Anulçðanas plânâ ir nepiecieðams izdarît atbilstoðu tekstu kïûdu reìistram, tostarp: bruto vçrtîba un slikti reìistrçto pârdoðanas nodoklis, îss kïûdas cçloòa un formas apraksts kopâ ar sâkotnçjo kvîti.