Kases aparats euro 50te mini instrukcija

Ðodien daudzi poïi strâdâ ârzemçs, tâpçc ir vajadzîgi dokumenti, kas tulkoti angïu valodâ. Arî daudzi no saviem uzòçmumiem globâlajâ vidç pieprasa lasîtâjiem uzrâdît savu CV sveðvalodâ, visbieþâk angïu valodâ. Polijâ, gandrîz neviens, kas vçlas sagatavot profesionâli tulkotus darbâ pieòemðanas dokumentus. Tâpçc ir svarîgi uzticçt CV speciâlistam.

Jo îpaði Polijâ mçs paði rakstâm CV vai pavadvçstuli, reti mçs nodarbojamies ar ðo personu, kas specializçjas cilvçkresursu jomâ. Tikmçr parasti ir tâ pati kïûda, kas mums izmaksâ potenciâlâ darba zaudçðanu. Lai gan mçs runâjam angïu valodâ komunikatîvâ nosaukumâ, mçs nerunâjam par îpaðu, specializçtu vârdnîcu, kas bieþi parâdâs darbâ pieòemðanas dokumentos. Lai gan mçs darâm labi, frâzes, ko mçs lietojam dzimtâ valoda, slikti, mâkslîgi skan, nepareizi tulkots teksts nonâk priekðplânâ, jo persona, kas lieto noteiktu valodu no dzimðanas, nekad to îsti nesaka. Lai to izdarîtu, jums ir nepiecieðama atbilstoða lingvistiskâ, gramatiskâ vai stilistiskâ sintakse.Ir ïoti grûti veikt valodu prasmes lîmeni, dodot iespçju rakstît perfektu CV sveðvalodâ. Darba devçji apstiprina, ka vçstules, ko viòi saòçmuði angïu stilâ, ir visas kïûdas, pareizrakstîbas kïûdas, gramatiskâs kïûdas, pârvedot poïu teikumu struktûras uz tekstu. Protams, Polijai ðâds CV bûs pieejams, jo, protams, mâcoties, jo mçs esam poïu valodâ, bet dzimtâ angïu valoda var radît diezgan maz problçmu. Tad sâkotnçjâ veidâ tas palielina mûsu darbu darbâ pieòemðanas laikâ un daþreiz pat lemj par tâs neveiksmi.Îpaðu apmulsumu izraisa kïûdas CV, ja mçs esam iesaistîjuðies uzlabotas valodu prasmes valodu grupâ. Puse no nabadzîbas, ja mums nav nepiecieðama sveðvaloda, lai strâdâtu vidçjâ darba vietâ. Sliktâk, ja tas pârstâv dzçrienus no pamatprasîbâm, lai saòemtu vienu pozîciju, kaut ko mçs parasti darâm katru dienu. Tad kïûdas CV noteikti bûs diskvalificçjoðas. Tâpçc ir vçrts ieguldît profesionâlâ CV tulkojumâ.

avots: