Kases grupa kut

In vitro (apaugïoðana in vitro galvenokârt ir glâbðanas padome pâriem, kas pieteikuðies bçrnam. Tas ir lçns un stresa process, bet daudzi laimîgie pâri, pateicoties ðai formai, var rûpçties par vçlamajiem pçcnâcçjiem, pat ja jaunâs metodes izrâdîjâs neuzticamas. Ârstçðana ir atkarîga no spermas savienojuma ar olu laboratorijas apstâkïos ârpus sievietes íermeòa.

Vidçjâ indikâcija var ietvert iespçju gan partnera pusç (samazinâti spermas parametri, gan pazîstamie (olnîcu obstrukcija, nespçja ovulçt. Bieþa indikâcija in vitro apaugïoðanai ir idiopâtiska neauglîba, kuras cçloòi nav zinâmi. Pirms in vitro veikðanas pacientam ir jâatbilst laboratorijas testu kopai un spermas izpçtes partnerim. Turpmâk vecâkiem ir jâsniedz rakstiska piekriðana procedûrai. Vçl viena metode ir sievietes hormonâlâ (farmakoloìiskâ stimulâcija nobrieduðo oocîtu skaita palielinâðanas projektâ. Narkotikas arî to devu individuâli plâno speciâlists, atbilstoði iepriekðçjo pacienta pçtîjumu rezultâtiem. Nâkamais solis ir iegût sievietes olu ðûnas speciâlista nosaukumâ. Ârstçðana notiek vispârçjâ anestçzijâ un ir vairâkas minûtes. Tâ sastâv no redzamâs vezikulas abâs olnîcâs, lai iegûtu folikulâro ðíidrumu, kas satur oocîtus. Tajâ paðâ laikâ pacienta partneris sazinâs ar spermas ziedojumu (pirms procedûras jâuztur daþas seksuâlâs atturîbas dienas. Nâkamais lîmenis ir savâkto olu un spermas kombinâcija laboratorijas apstâkïos. Pçdçjâ veidâ veidotie embriji tiek glabâti inkubatorâ, kur ir lieliski apstâkïi to augðanai. Pçc daþâm dienâm tâs tiek uzsâktas pacienta dzemdç, izmantojot plânu katetru. Ðî metode nav spçcîga, tâpçc anestçzija nav nepiecieðama. Pçc embriju pârneðanas pacientam jâsamazina fiziskâ aktivitâte (îslaicîga abstinencija ir noderîga un pâriet uz labu dzîvesveidu. Pçc desmit dienâm viòam jâziòo klînikai par bioíîmisko grûtniecîbu. Piektajâ nedçïâ pçc operâcijas ir nepiecieðams ievçrot ultraskaòu, kas apstiprina grûtniecîbu. Kïûdas gadîjumâ ir iespçjams atkârtot procedûru, izmantojot gatavus, rezerves embrijus. Saskaòâ ar jaunâkajiem pçtîjumiem in vitro efektivitâte ir aptuveni 40%. Ðî metode tomçr pastâv ðajâ pakalpojumâ, lai neveiksmîgi meklçtu bçrnu.