Koksnes putekii

Nozare ir îpaði plaði izplatîta tautsaimniecîbas nozare, kuras izmantoðana ir materiâla apstrâde uz sejas, kas ir gatava pârdoðanai. Lai apstrâdâtu ðâdus materiâlus, tas ir pakïauts iznîcinâðanai, frçzçðanai, zâìçðanai, metinâðanai, gravçðanai un ar to saistît daudzas citas jomas, kas rçíinâs ar izstrâdâjuma apstrâdi gatavâ situâcijâ.

Lîgumâ, pateicoties dinamiskam izejvielu pârstrâdes procesam, ir daudz raþoðanas atkritumu, kas novirzîti uz atseviðíu konteineru un pârstrâdâti. Tomçr papildus tam veidojas daþi vai pat daudz sausu putekïu, gâzu vai íîmisko izgarojumu, kas tagad netiek pârvadâti konteinerâ, arî saskaroties ar strâvu, tie tiek sadalîti tieði pçc visa - rûpnieciskâ zâle vai tçrauda rûpnîca.

Nav iespçjas ðo piesâròojumu novçrst, bet, piemçram, rûpnîcu jaudâ tiek pielâgotas mazâk putekïainas plastmasas vai maðînas, kurâs samazinâs apputeksnçðanas process. Tomçr problçma vçl nav pilnîbâ novçrsta, un pilnîgai aizsardzîbai pret putekïiem ieteicams uzstâdît dezinficçðanas sistçmu. Putekïu savâcçju vai rûpniecisko putekïu savâcçju vislabâk iegâdâties un uzstâdît, izmantojot uzòçmumu, kas vispusîgi koncentrçjas uz filtrçðanas sistçmu ievieðanu uzòçmumiem. Tâtad tâ ir sistçma, kas garantç, ka sistçma tiks izvçlçta kopâ ar mûsu uzòçmuma vajadzîbâm un ka jûs izpildîsiet visus ðajâ sadaïâ vçlamos standartus. Turklât ðâda uzòçmuma profesionâlie darbinieki palîdzçs mums izvçlçties vietçjam uzòçmumam labâko putekïu savâcçju. Tas nav bez nozîmes, jo savstarpçji atkarîgi no tâ, ko mçs darâm, no kâda materiâla un kâda mçroga, mums ir jâizmanto daþi daþâda veida putekïu savâcçji. Faktiski, neizvçlieties to pats, ja jûs nepârvçrsieties, un atlasiet putekïu savâcçju kvalificçtiem darbiniekiem. Ðâds putekïu savâcçjs palîdzçs mums pasargât darbiniekus no bîstamu putekïu ieelpoðanas un daþâdu organismu piesâròoðanas, kâ pierâdîjumu tam, ka putekïi nonâk acîs.