Linearie diferencialvienadojumi

Iepriekðçjâ politiskajâ sistçmâ dzçrieni no skaidriem, labi izmantotiem saukïiem bija noteikt, vai tehnika nonâk mâjiòâs. Bez tehnoloìijâm ikdienas dzîvç neviens nevar iztikt bez. Varbût arî vecâkâs mâtes vecâkâs mâsas prasa iejaukðanos: "Kâpçc jums virtuvç vajag citu maðînu, jûs nevarat salâtu sieru un grieztu maizi ar nazi? Es to varu sasmalcinât, kad nevarat."

Dr Farin ManDr Farin Man. Efektīvas novājēšanu tabletes

Tad pacienta meita, vedekla un mazmeita kopâ ar standarta atbildi: "Bet mamma / Vecmâmiòa, tâpçc nav jebkura cita maðîna, ðis griezçjs tiek izmantots grieðanas jebkâda veida pârtiku, ne tikai maizes!" Un viòam ir taisnîba. Jûs varat arî samazinât to jebkura veida gaïas, pat cieto sieru un vairâk dârzeòus un augïus. Un papildus tâlu biezâs ðíçles. Tas ir lieliski, ka tas nav auglis.Katra cienoða sieviete savâ virtuvç izmanto daþâdas sadzîves tehnikas. Virtuves skaitîtâjam daþreiz ir mâjokïa trûkums, un tas izlemj, ko jûs varat palikt augðâ, un kâdas ierîces jâuzglabâ skapjos.Vçl viena problçma ar elektroniku un metodi virtuvç ir briesmas, kas var apdraudçt nepieredzçjuðus un zinâtniskus bçrnus. Par laimi, lielâkâ daïa sadzîves tehnikas raþotâju nodroðina çdienus ar bçrnu aizsardzîbu, bet arî ar neuzmanîgiem, miegajiem lietotâjiem un visiem, kas nevçlas lasît instrukcijas. Viòi, cita starpâ, ir naþi, nav iespçjas tîrît robota daïas, ja tas ir drauds, maðîna, kas mçìina strâdât utt.Tâ kâ 612p burvju ðíçlçs tiek sagriezts visu veidu pârtika, tas droði atradîsies lietoðanai katrâ pârtikas veikalâ. Ðajâ gadîjumâ personâls, kas apmâcîts ierîces lietoðanas ziòâ, izmanto visas jaunâs metodes priekðrocîbas visu dienu.