Literara tulkodana ka metafora par chomikuj

Es esmu tulkotâjs, es eju uz jaunu lîmeòu spçku, es tulkoju vienlaikus, kad saòemu literâro tulkojumu. Tomçr visbieþâk mana produkcija ir teksta tulkojums no civiltiesîbu lîgumu vai citu oficiâlu dokumentu normas. Es dodu priekðroku literâriem tulkojumiem, jo viòi man dod lielu prieku.

Interese un koncentrâcijaKâ es varu tulkot literâro tekstu, pirmkârt, cenðos saglabât pilnîgu koncentrâciju. Es izslçdzu tâlruni, pârlûkoju tîmekïa vietnes - teksts man ir vissvarîgâkais. Svarîgi ir ne tikai laba tulkoðana, bet arî literâru vçrtîbu nodroðinâðana. Tas ir liels uzdevums, bet tas dod lielu gandarîjumu. Kad izpauþas, ka mans literârâ teksta tulkojums iegûst atzinîbu, man ir liels gandarîjums un prieks gandrîz tikpat âtri, it kâ es bûtu ðî konteksta autors.Ir pilnîgi tâdi teksti, kuru mâcîðanâs man nepadara prieku, neskatoties uz to, ka viòi ir literâri. Tas rada divus veidus: pirmkârt, es ienîstu tulkot harlequinów, jo es esmu garlaicîgs gabals, un ðâda ieraksta literârâ cena praktiski nav. Otrkârt, es ienîstu populistu un delikâtus tekstus.

Prakse rûpnîcâ

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/Revitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Protams, neskatoties uz maniem aizspriedumiem, katru teksta tulkojumu es daru ïoti precîzi un gribu, lai es patieðâm sniegtu pieòçmumus par oriìinâlu. Tâpçc skatuve ir smaga, bet es nekad nepadodu un nemçìinu mainît. Ðíiet, ka man ir jânovieto teksts jebkurâ atvilktnç un vçlâk jâatgrieþas pie tâ.Privâtâ stâvoklî man patîk tas, ka varu to izveidot, veicot raþotni. Katru teksta tulkojumu var veikt attâlinâti, un jaunâ tehnika ïauj man veikt visus nepiecieðamos rîkus. Man ir visas iespçjamâs vârdnîcas, un internets ïaus man pârbaudît daudz informâcijas. Tomçr, staigâjot çkâ, jums ir jâbût paðdisciplînai, jo rûpnîcâ lieta kïûst slinks. Jums jâievieð laba stingrîba, kâ arî vienkârðas pozîcijas, lai kalpotu tâ, kâ vajadzçtu. Katrs teksta tulkojums ir derîgs, un ikvienam vajadzçtu bût risinâjumam ar iemeslu, it kâ mçs sâktu darbu.avots: