Lukturis 7 pro

Lukturi ir nelielas ierîces, kas ïauj praktiski izmantot mazliet gaismas. To izmantoðana ir ïoti liela, rûpçjoties par arvien sareþìîtâkiem tehnoloìiskiem risinâjumiem. Ir pieòçmumi un dzîvokïi, kuros ir nepiecieðams ðo gaismas avotu lietojums, un to konstrukcija notiek tâlejoðiem lietojumiem.

Materiâls, piemçram, antistatisks, elastîgs materiâls, ïauj ilgstoði izmantot, bet gumijas objektîva vâciòð to pasargâ no bojâjumiem. Dzîvoklis, kas ir populârs dabiskâ veidâ, kâ arî slçdzis, kas ïauj to pievienot un aizvçrt pat darba cimdos, dodas uz noteiktu gaismas staru kûïa izvçli.

Akumulatora jaudas izmantoðana ir racionâls un funkcionâls risinâjums, jo îpaði telpâs, kur tâ mçríim ir nepiecieðama bieþa un lielâka darbîba. Ðîs zibspuldzes ir paredzçtas citiem enerìijas patçriòa râdîtâjiem, tad tas ir ïoti praktiski piemçrots darbam sareþìîtos apstâkïos. Pateicoties LED spuldzçm, tiek izmantota ðîs ierîces izcilâ veiktspçja un jauda.

Atex deglis ir izgatavots frontâlâs kategorijas. Tâs ïauj praktizçt tipiskos apstâkïos, savukârt tâs sasprindzinâjums ïaus izmantot ar iegrimi lîdz vienam metram. Ðis lukturis darbojas divpakâpju apgaismojuma energosistçmâ. Ðis gaismas avots, pateicoties elastîgas joslas izmantoðanai, ïauj to valkât tieði uz personas un aizsargíiveres.

Jaunâkie tehnoloìiskie risinâjumi, kas tiek piemçroti ðiem gaismas avotiem, ïauj veikt plaðu darbu klâstu, kas var tikt sagatavots viòu darbam. Ðâdu iekârtu raþotâji arî cenðas nodroðinât visus nepiecieðamos sertifikâtus, kas ïauj ðo produktu plaði izmantot.