Madinu montathas darbi

Daudzi zîmoli mûsu tirgû spçlç ar projektçðanu, radîðanu, montâþas maðînâm un centrâlo putekïsûcçju rûpniecisko iekârtu izgatavoðanu. Uzòçmumi nepârtraukti paplaðina raþoðanu ar daþâdiem, modernâkiem un modernâkiem produktiem, piemçram, dezinfekcijas filtriem. Tiek izòemts dizaina un bûvniecîbas birojs. & Nbsp; Uzòçmuma panâkumi ir paði labi sagatavoti pulsu filtru, patronu filtru, ciklona filtru un pieturvietu un rûpniecisko iekârtu centrâlâs putekïu noòemðanas konstrukcijas.

No brauciena lîdz efektîvâkajai vadîbai visi lçmumi par netipisku filtru dizainu un dizaina izmaiòu ievieðanu tiek apstrâdâti ïoti âtri, savukârt to papildinâjums ir tûlîtçjs.

Kolekcijâ ietilpst filtra izmçri standarta sagatavoðanâ. Mçs varam pasûtît filtrus nâkotnes formâ ar jaunâku vai lielâku maisu skaitu pçc kârtas. Standarta ierîcçs skala starp maisa asîm ir 200 mm. Pçc klienta pieprasîjuma mçs varam dzîvot 250 mm.

Katrai dezinfekcijas iekârtai mums joprojâm ir jâpielâgo filtrçðanas vilnas metode un organizâcija, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametri. Saistîbâ ar gaistoðâ íermeòa temperatûru, formulu un putekïu kvalitâti, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmu vielu daudzumu mums ir jâizvçlas piemçrots adatas jûtîgais veids. Maisus var izgatavot no jauniem adatu veidiem (poliesters, poliamîds, poliakrilnitrils, Dralon T, Ryton, Nomex, teflons utt. Ar daudziem daþâdiem apstrâdes veidiem. Ar ðo spçli tiek strâdâts ar ieguldîtâju vai dizaineru, kas nodarbojas ar attîrîðanu. Uzòçmumi sniedz & nbsp; jebkuru informâciju, kas norâdîta filtrâcijas materiâla komplektâ, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametros.

Putekïu filtrçðana ir filtri, kuriem var bût vadîbas skapji ar jaunâm izplûdes vârstu vadîbas sistçmâm:ar laika kontroli, kurâ var noteikt impulsa ilgumu un reìenerâcijas bieþumu,ar kontroli, kurâ regulç pulsa ilgumu, divas reìenerâcijas frekvences un augstu un zemu plûsmas pretestîbas robeþu, \ tprogrammçjams uz vadîbas pults, kurâ tiek novirzîti reìenerâcijas parametri.

Filtri var tikt konstruçti daþâdos izmçros ar ieplûdes un izplûdes atverçm.