Majas aizsardziba oleunica

Droðîba ir disertâcija plaðâ nozîmç, katrs mûsu ikdienas darbîbas elements. Vai mçs katru dienu pievçrðam uzmanîbu droðîbai, strâdâjot ar elektrisko darbîbu? Protams, ne. Bet mçs nedrîklamies katru dienu ap dzîvokli, katru reizi pârbaudot elektrisko instalâciju un tâs darbîbas konsekvenci.

Daïa no lietoðanas droðîbas, turklât vispârîgi saprotamâs elektriskâs sistçmas pareiza darbîba ir iezemçta. Kas tie ir?Aizsargvadîtâji ir procesi, kas veido objektu elektrificçti ar lomu, papildus paðreizçjam tipam uzlâde tiek neitralizçta. Aizsardzîbas iezemçðana ir garantija pret elektriskâs strâvas triecienu.Divas visbieþâk izmantotâs ir PE un PEN, ti, PE (aizsargtîkls, ko izmanto paðreizçjâs TNS iekârtâs un PEN (aizsargâjoða neitrâla rîcîba, ko izmanto TNC vai TNCS tipa bûvdarbos.TNC sistçmas slimîba ir tâda, ka PEN vienlaikus veic neitrâla un aizsargâjoða vadîtâja funkciju. Tas nenozîmç neko citu, tâ, ka ðis vadîtâjs darbojas darba kârtîbâ, bet vienfâzes organismos caur to plûst visas slodzes strâvas, un trîsfâzu sistçmâs tâ ir pakïauta slodzçm, kas ir tirdzniecîbas asimetrijas rezultâts.Neatkarîgi no izmantotâ kabeïa, nav satiksmes joku izrâdes, jums ir jâbût atbildîgam. Slavenais teiciens "elektriíis nav atzîmçjis" nav atspoguïots reâlajâ pasaulç.Tagad, kad jûs zinât, kâ rûpçties par mûsu droðîbu, ir vçrts iepazîties ar tâs defekta sekâm.Visbieþâk novçrotâ iekârtas nepietiekamas aizsardzîbas vai bojâtâs dzîves rezultâts ir elektriskâs strâvas trieciens.Vai zinâjât, ka satiksmes plûsma labâ íermenî virs 70 gadiem tiek uzskatîta par nopietnu dzîvi?Kâ jûs varat pârtraukt paralîzi ar ðo tendenci?Zemâkajâ gadîjumâ pat nâve, citas sekas ir sirds apstâðanâs, apdegumi, samaòas zudums, muskuïu spazmas vai daïçja audu dedzinâðana.