Matu kopdanas blondine

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas un íemmçt matus. Protams, viòa ir iesaistîta, ka, lai viss izskatîtos skaisti, viòa var piecas reizes sakârtot vienu pîti, reizçm tai pievienojot matu aksesuârus vai ievietojot matu klipus. Viòð bauda skolas priekðnesumus un plâno viòus. Viòas pçdçjais radîjums, Princess Joker, bija arî jautri, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar daþiem pinumiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Patiesîbâ es skatîðos cirtainos matos .... tâ sâkâs. Tâs veido arî èetrdesmit piecas vadîðanas minûtes. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ vienîgâ princese. Tikai tad, kad viesi ar princesçm atkal âtri mainîja savas domas. Neuztraucieties, ka kopð instalâcijas sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja viedokli, un viòas valodâ tâ izklausîjâs gandrîz tik, ka "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros kâ aristokrâtu, kas ir ïoti daudz". Viòa izgudroja jaunu frizûru, sakrauj matus uz vaïçju koku. Jo, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs tagad praktizçjam, lai padarîtu matus tâ, ka arî îpaði âtri. Viòas mâte, no vienas puses, bija jaunâ un daþu mirkïu laikâ.

Ðeit mçs varam atrast matadatas