Matus aiz auss

Mana mâsa seviðíi mîl spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît ar porâm un arî íemmçt viòu. Viòa ir arî pienâcîgi iesaistîta, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, vienu seðu reizes var uzlabot vienu pîti, vienmçr piesaistot matu lokus vai ievietojot matu klipus. Visdârgâkie skolu priekðnesumi un koncentrçðanâs uz tiem. Tomçr viòas jaunâ loma bija oriìinâls, un es vçlçtos, lai bûtu ideâls frizûra un apìçrbs. Sâkumâ Mama izvilka ducis bizîtes ar lokiem, kas uzlikti tiem. Tad ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un atkal, ne reizi. Es ïoti gaidîðu istabâs .... tâ sâkâs. Filmu uzòemðanas laiks un to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela princese. Un, kad runa ir par princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Ne uz pçdçjo, tâ ir bijusi vairâk nekâ divas stundas kopð izstâdes sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja redzçjumu, un viòas runâ bija daþas lietas, piemçram, "noooo, man nepatîk, kurâ es neatceros aristokrâtus, kas viòai ir pakârtoti." Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtâs koksa malâ. Tâ kâ, protams, kâ jau agrâk es rakstîju, mums tagad ir prasme saliekt matus, lai kopâ mçs devâmies îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, tika òemta no nâkamâs un divdesmit minûtes.

Matu sprâdzes meitençm