Mazo uzocmumu programmatura

Ðodienas biznesa programmatûrai ir nepiecieðama operçtâjsistçmas likumîga versija no Windows kolekcijas un labs, spçcîgs dators. Pat 512 MB darbîbas atmiòâ nebûs apmierinâtas pat versijas, kurâs nav nepiecieðama instalçðana, mâkonis un darbîba pârlûkprogrammas logâ.

Veidlapâs, kad ieguldîtâjs nevçlas kïût par elektronisko iekârtu nepârtrauktas atjauninâðanas vergu, klasiskâ programma cdn ietekmç viòa padomus. Kâ redzat pats laukums, tas darbojas saskaòâ ar DOS sistçmu, galu galâ tas neizsauc savu spçju apstâties pirms 30 gadiem. Pieteikums izrâdâs no trim pamatmoduliem: noliktavu rçíins, kas var apstrâdât pat milzîgu noliktavu, personâla un algu sarakstu, atbalstot draudzîga kapitâla pârvaldîðanas politiku un lietu un finanðu uzskaites laika reìistrâciju, apkalpojot visu veidu grâmatvedîbu. Darbojas nevainojami ar svîtrkodu lasîtâjiem, kases aparâtiem un fiskâlajiem printeriem, drukâðanas kvîtîm un SET rçíinu izrakstîðanas ierîcçm. Par viòa uzmanîbu, jûs varat veikt jebkuru skaitu noliktavu un nokârtot produkciju, pamatojoties uz nosauktajâm receptçm. Sistçma ïauj izsniegt, norçíinâties un rezervçt avansa rçíinus. Ar klasiskâs cdn programmas palîdzîbu Jûs varat izmantot daþâdus atlaiþu un cenu sarakstus katram partnerim atseviðíi, lai sagatavotajos dokumentos bûtu pareizâs cenas.Programmatûra ieraksta saòçmçju pasûtîjumus un pat ïauj automâtisku preèu rezervçðanu, kas ir ïoti noderîga âtri pârvietojamai noliktavai. Atgrieþamâs tvertnes var izmantot, lai atrisinâtu noguldîjumu paketes. Pieteikums darbojas ar daþâdiem printeriem, kur iespçjams drukât uzlîmes un svîtrkodus.Programmâ ir arî 45 000 klientu visâ Polijâ. Ja no jebkura tâs datu stâvokïa nepietiekams, izplatîtâjs COMARCH paredz atjauninât jaunâkâs programmatûras versijas, izmantojot lîdz 40% atlaides. Ðis process lietotâjam ir gandrîz nepamanâms, un viss tiek darîts, izmantojot Comarch Assist.