Mediciniskas parbaudes

Sexuologist - pirmais ieraksts viòa birojâ parasti parâda stresa notikumu, bet atliek lçmuma pieòemðanu, kas rada letâlus rezultâtus. Daudzas sievietes, kurâm ir ar dzimumu saistîti traucçjumi, gaida speciâlista padomu, bieþi vien daudzus gadus aizkavçjot klâtbûtni. Diemþçl ir acîmredzams risinâjums, jo ar to nepietiek, ka tâ neatrisina problçmu, tâ pati garða var radît disfunkcijas eskalâciju. Tâpçc seksoloìijas jomâ iekïûst visi aspekti, kas saistîti ar darbinieka seksualitâti fiziskajâ slânî, bet apspriestais lauks skar arî cilvçka dvçseles un emocionalitâtes jautâjumus. Seksologi populârajâ pilsçtâ (piemçram, Krakovâ ir pieejami gandrîz nekavçjoties, viss, kas jums jâdara, ir meklçt valodu meklçtâjprogrammâ. Seksuâlâs disfunkcijas, iebildumi pret savu orientâciju vai fizisko identitâti vai cîòa, kas saistîta ar tâs pieòemðanu no sociâlâs vides daïas, ir visbieþâk sastopamâs baþas par pacientiem, kas sazinâs ar seksologu. Ar seksuâlâs dzîves sareþìîjumiem saistîta diskomforta ietekme uz pastâvîgo eksistenci ir diametra, jo mçs nedrîkstam nepietiekami novçrtçt traucçjoðos simptomus.

Neskatoties uz seksu visuresamîbu vidç, cilvçku grupa joprojâm kauns atklâti novest pie materiâliem, kas apvienoti ar citu seksualitâti. Pçdçjâ iemesla dçï daudzi cilvçki klusumâ reaìç uz daudzajiem meliem, sagrozîjumiem, stereotipiem un pârpratumiem par seksu un seksualitâti. Tâdçï tikðanâs ar seksologu dod iespçju saskarties ar sâpîgâkajâm problçmâm ar mîïajiem un atvieglo viòu efektîvu risinâjumu. Tas nav jçga konkrçtas seksologa (ti, psihiatra, ginekologa vai internista pirmajai specializâcijai pirms uzsâkðanas vizîtes, lai apmâcîtu garîgi, lai sniegtu detalizçtu interviju. Viòa raksturs, iespçjams, ir vispilnîgâkâ speciâlistu izpratne par mums aktuâliem jautâjumiem, òemot vçrâ visus bioloìiskos, medicîniskos, psiholoìiskos un sociâlos aspektus. Uzticamam seksologam vajadzçtu uzdot jautâjumus par veselîbas stâvokli, psiholoìisko labklâjîbu, pagâtni un svarîgâm intîmâm attiecîbâm, fizisko orientâciju un dzimuma identifikâciju, seksuâlo attîstîbu, viedokli par dzimuma punktu un paðreizçjiem pçtîjumiem paðreizçjâ vielâ.

Jums ir jâsaprot, ka kâ pacientam jums ir pienâkums sagaidît no seksologa ievçrot savas seksuâlâs tiesîbas, t.i., sagaidît daïu no ârsta: sapratni, draudzîgu attieksmi, personisko kultûru, pasaules skatîjuma objektivitâti, galvas pieòemðanu un seksuâlo identitâti, cieòu pret psihofizioloìiskâs intimitâtes robeþâm un jums pieejamo nodroðinâjumu informâciju. Vçl viena seksologa diagnoze pçc intervijas bûs somatiska eksâmens, ko sagatavo saistîtâs nozares speciâlists (proti, ginekologs cilvçku panâkumos vai urologs vîrieðu panâkumos, lai gan ir iespçjama vairâk psiholoìiska pârbaude, papildinot attiecîgo anketu vai testu. Seksologs var arî ieteikt atsaukties uz bioíîmisko un hormonâlo asins analîþu darbu, t.i., glikozes un holesterîna vai progesterona un estrogçna vai testosterona lîmeòa mçrîðanu. Mums ir jâatbild, ka seksuâlâs vçlmes iedziïinâs fizioloìisko vajadzîbu grupâs, un viòu atalgojums ir viens no saistoðajiem faktoriem, kas dod dzîvîbu.