Modes dizaineri lodza

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bûtu jâpârbauda, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat identificçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izsmalcinâta mazâkajâ faktâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai dabiski un vienkârði audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kolekcijâs, kas izgatavotas no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika piedâvâta arî paðreizçjam piedâvâjumam. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika pârdoti daþi no bagâtâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pieðíirti privâtajai bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas tîras un pozitîvas kampaòas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir uzlikuði savus izsoles saviem produktiem un kâ izsoles priekðmets, piemçram, apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir interneta biznesa fonds, kur bûtu noderîgas kolekcijas, kas nav stacionârie komplekti.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, no kuriem lielâkâ daïa ir labâkie drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbinieki. Katru reizi, ðis vârds padara kolekcijas priekus ar pilniem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas uzplauka lîdz tâdam augstam popularitâtes lîmenim, ka pirms veikala sâkuma tie, kas jau atrodas rindâ, agri no rîta pârvietojas. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas ðajâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti no daudziem âtriem gadiem lieliski popularizç lietotâjus, arî iekðienç, laikâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa saòçma, un kuri apgalvo, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjs medicîniskais