Modes dovu tulks

Pagâjuðajâ sestdienâ parâdîjâs jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri izdarîjuði sezonai. Starp auditoriju mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçta izrâde, kas tika veikta mazâkajâ tçmâ, un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras rokâm gatavotas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi normâlas un smalkas krâsas audumus, tostarp kokvilnas, linu un zîda. Mûsu reportieriem patika vieglprâtîgi, krâsaini maxi svârki, atbildot uz tamborçjumu. Starp tiem, prieks bija izraisîjis meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frills un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ ir pîtas cepures ar âtru sarkanu, dekorçtu ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes tika organizçta skaista kâzu kleita izsole, kas daudz sagatavota jaunajai notikuma izrâdîðanai. Kleita tika dota personai, kura vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi no vissvarîgâkajâm kolekcijâm. Ienâkumi, kas gûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti bçrnu namos. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas laimîgas un interesantas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir pieðíîruði savus produktus izsolçm un kâ pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs punktus, kas patlaban ir maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu redzamas reversâs kolekcijas, nevis fiksçtâs lînijas biznesâ.Jûsu apìçrbu zîmols ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ reìionâ. Tajâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, mûsdienâs vispirms ir daudzi no labâkajiem ðuvçji, ìçrbies un arhitekti. Katru reizi uzòçmums sagatavo kolekcijas saskaòâ ar dominçjoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm ir ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala palaiðanas tâs ir gatavas rindas rindâs garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem gadiem ir ïoti populâri starp patçrçtâjiem, arî reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi neminçt daudz apmierinâjumu, ko viòa saòçma, un ko viòi saka, ka produkti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Varðavâ