Modes skate rudens ziema 2017

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja redzçt, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota visstingrâkajâ veidâ un summa tika sagatavota bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Savam darbam tika izmantoti tikai ikdienas un gaisîgi audumi ar îpaðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu malâm, dekorçtas ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas sagatavota ðai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daudz modes apìçrbu no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks atzîmçti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un delikâtas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir ieguldîjuði savu produktu pârdoðanâ, un kad tirdzniecîbas vieta bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija sasniegs derîbas jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno izveidot datortehniku, kurâ bûtu atbildîgas citas kolekcijas, nevis stacionârâs.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir unikâls starp vispusîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjo visvairâk interesantu drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru brîvo laiku ðis vârds sniedz kolekcijas sadarbîbâ ar milzîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti ieinteresçtas atzît, ka pirms veikala palaiðanas tâs jau ir gatavas pârvietoties lielâs rindâs no atseviðías rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes produktus klienti jau daudzus gadus ir novçrtçjuði arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un kuras viòi cenðas, lai produkti bûtu augstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi