Moduiu programma jati diri

Programmâ Enova ir daudz moduïu, kas var bût vçrtîgi korporâcijâ vai birojâ, lai tâ darbotos. Cilvçkresursu un darba samaksas modulis darbojas HR datu reìistrâ, aprçíinot algas, nodokïus, sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas utt. Tas nodroðina visaptveroðu atbalstu darbinieku jautâjumiem. To bieþi atjaunina saskaòâ ar spçkâ esoðajiem Polijas noteikumiem. To nosaka skaidrs un dabisks grafiskais interfeiss, tas ir arî pilnîbâ saderîgs ar MS Office paketi.

SuganormSuganorm - Novatorisks pasâkums cîòâ pret diabçtu!

Nodokïu grâmatu modulis galu galâ ir atbildîgs par zîmola apstrâdi dokumentâcijas ierakstu, grâmatvedîbas un modernu un iepriekðçjo ziòojumu sagatavoðanas jautâjumos. Viòa rîcîbâ ir visi KPIR paziòojumi, norçíini un ieraksti. Tas garantç norçíinu veikðanu ârvalstu valûtâs, automâtiski aprçíinot valûtas kursa starpîbas.Inventâra grâmata ïauj lietotâjiem reìistrçt notikumus, kas saistîti ar izturîgiem materiâliem. Ðis modulis ir pieejams arî nemateriâlo aktîvu un aprîkojuma ierakstîðanai. Ir iespçjams saglabât îpaðu notikumu grafiku, kas ir saistîts ar pçdçjâm procedûrâm. Jûs varat sçdçt ar elementu pârskata gada laikâ.Rçíina modulis darbojas, izsniedzot pârdoðanas dokumentus un lemjot par cenu sarakstiem un iegûstot zinâðanas par biznesa partneriem. Handel lietojumprogramma ïauj saviem klientiem izdot pirkuma dokumentus, pârdoðanas dokumentus, glabât pasûtîjumu un veikalu operâcijas.CRM (Klientu attiecîbu pârvaldîba ir arî ïoti svarîgs elements. Tâ reìistrç informâciju par lîgumslçdzçjiem, bet atïauj un uztur nomu un servisu. Tirdzniecîbas grâmatas lietojumprogramma paredz citu veidu ziòojumu ievietoðanu, dokumentçðanu un rakstîðanu. Paðreizçjais instruments ievçrojami uzlabo grâmatveþu ikdienas darbu.Pçdçjais Enova modulis - Biznesa delegâcijas uzdevums ir atbalstît pakalpojumus un skaitît mâjas un citus darîjumu braucienus. Tas ilgu laiku uzlabo uzòçmuma darbîbu ðajâ jomâ. Enova cenrâdis ir piemçrots individuâli visiem uzòçmumiem. Faktori, kas òemti vçrâ uzòçmuma lielumam un moduïu izvçlei. Vçl ir iespçjams nokïût 3 versijâs: sudrabs, labs un platîns.