Nano e fiskala kase

Kases aparâts ir obligâts personâm, kas veic privâto uzòçmçjdarbîbu, bet to ieplûde pârsniedz Finanðu ministrijas noteiktâs vçrtîbas.

Dienas ritmâ ir jâizsniedz kvîts uz visu, ko iegâdâjies lietotâjs, kas pçc tam izraisa sûdzîbu saòçmçjam, un sievietei, kas veic saimniecisko darbîbu, viòa ir pamats, lai dotu sev iespçju iepazîties ar Valsts kases nosaukumu.

Lai to izveidotu, ir lietderîgi izdrukât ikdienas fiskâlos ikdienas pârskatus un ikmçneða fiskâlos mçneða pârskatus. Fiskâlais pârskats (vai ikdienas vai ikmçneða ir pierâdîjums, ko raksta fiskâlâ kase, kas ietver informâciju, piemçram, pirkumu un nodokïu summu laikâ (dienâ vai mçnesî, norâdot konkrçtas nodokïu likmes un pârdoðanas apjomus no nodokïa. Ðâda ziòojuma mçríis ir parâdît ikdienas vai ikmçneða bruto ienâkumus, detalizçti norâdot daþâdâs PVN nodokïa likmes.

Kad drukât kases pârskatus?

Kâ jau minçts, ir divi fiskâlie ziòojumi: katru dienu un mçnesi. Kâ norâda paði vârdi, kases aparâta pârskati tiek ievietoti katru dienu un reizi mçnesî tâ mçríim.

Dienas fiskâlais pârskats tiek ievietots pârdoðanas risinâjumâ noteiktâ dienâ, lîdz tâs beigâm vai lîdz 24:00. Ir iespçjams arî to izdrukât vçlâk un pirms pirmâs pârdoðanas nâkamajâ dienâ. Tomçr, izmantojot paðreizçjo, jums jâizveido vçl viens datums. Fiskâlajâ ikdienas pârskatâ tiks parâdîta kopçjâ summa, par kâdu bija pârdoti par ðo lielo dienu.

Nodokïu birojs pieprasa arî ikmçneða fiskâlos pârskatus. Mçneða fiskâlie pârskati ir jâveic mçneða pusç lîdz pusnaktij, pirms pirmâs pârdoðanas otrajâ dienâ, kas sâkas nâkamajâ mçnesî. Ikmçneða pârskats ir teksts, kas tiek izsniegts tâdâ apjomâ, kas ìenerç visus iepriekð drukâtos dienas pârskatus. Ðâds ziòojums parâda mums peïòas pârskatu reâlajâ mçnesî. Mçneða ziòojums sastâv tikai vienreiz maijâ.

Ja ikdienas vai ikmçneða ziòojums tiek sagatavots pçc pusnakts, un pirms pirmâs pârdoðanas arî ziòojumâ bûs vçl viens brîdis, nekas nav apgrûtinâts, jo nav nepiecieðams iesniegt risinâjumus paðreizçjai lietai.